ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Widane Forums School
Online Resources

Online CalculatorsDownloads

Cisco Packet Tracer SoftwareCisco IT Essentials

Online Simulators

[Image Fail]

Virtual Desktop (Basic Hands on Skills).

This virtual environment is made to add a deep insight into the world of computers, especially hardware. This virtual environment also gives the user knowledge of how to assemble a Desktop Computer. This virtual environment is perfect for teachers or students who want to learn to assemble Desktop Computer.
[Image Fail]

Virtual Laptop (Basic Hands on Skills).

This virtual environment is made to add a deep insight into the world of computers, especially hardware. This virtual environment also gives the user knowledge of how to assemble a Laptop Computer. This virtual environment is perfect for teachers or students who want to learn to assemble Laptop Computer.


Cisco Certified Network Associate (CCNA): Routing & Switching - Version 6

Online Curriculum

[Image Fail]

Semester 01:
Introduction to Networks.

After completing this course, you will have a working knowledge of routing, switching, network applications and protocols. This is the first course in a 4-course series designed to prepare you for entry-level networking jobs. No prerequisites required.
[Image Fail]

Semester 02:
Routing and Switching Essentials.

This is the second course in a 4-course series designed to prepare you for networking technician jobs, plus prepare you for the Cisco CCENT Certification or to continue on your path toward the Cisco CCNA R&S Certification. Course CCNA R&S: Introduction to Networks or equivalent knowledge is recommended.
[Image Fail]

Semester 03:
Scaling Networks.

This is the third course in a 4-course series designed to prepare you for networking analyst and engineering jobs. Cisco CCENT or equivalent knowledge is recommended.
[Image Fail]

Semester 04:
Connecting Networks.

This is the fourth course in a 4-course series designed to prepare you for the Cisco CCNA R&S Certification and networking administrator and engineering jobs. CCNA R&S: Scaling Networks or equivalent knowledge is recommended.


Cisco Certified Network Associate (CCNA): Routing & Switching - Version 5

Online Curriculum

[Image Fail]

Semester 01:
Introduction to Networks.

After completing this course, you will have a working knowledge of routing, switching, network applications and protocols. This is the first course in a 4-course series designed to prepare you for entry-level networking jobs. No prerequisites required.
[Image Fail]

Semester 02:
Routing and Switching Essentials.

This is the second course in a 4-course series designed to prepare you for networking technician jobs, plus prepare you for the Cisco CCENT Certification or to continue on your path toward the Cisco CCNA R&S Certification. Course CCNA R&S: Introduction to Networks or equivalent knowledge is recommended.
[Image Fail]

Semester 03:
Scaling Networks.

This is the third course in a 4-course series designed to prepare you for networking analyst and engineering jobs. Cisco CCENT or equivalent knowledge is recommended.
[Image Fail]

Semester 04:
Connecting Networks.

This is the fourth course in a 4-course series designed to prepare you for the Cisco CCNA R&S Certification and networking administrator and engineering jobs. CCNA R&S: Scaling Networks or equivalent knowledge is recommended.