ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] [Leaked] Make autopilot Bitcoin script worth 60$ - Full method
#1
1. 

[To see links please login or register here]


2. Go to play spinner.
3. Hit Ctrl+Shift+J.
4. Paste the code.
5. Profit.

Code : 

[hide]

function mouseEvent(type, sx, sy, cx, cy) {
var evt;
var e = {
bubbles: true,
cancelable: (type != "mousemove"),
view: window,
detail: 0,
screenX: sx,
screenY: sy,
clientX: cx,
clientY: cy,
ctrlKey: false,
altKey: false,
shiftKey: false,
metaKey: false,
button: 0,
relatedTarget: undefined
};
if (typeof( document.createEvent ) == "function") {
evt = document.createEvent("MouseEvents");
evt.initMouseEvent(type,
e.bubbles, e.cancelable, e.view, e.detail,
e.screenX, e.screenY, e.clientX, e.clientY,
e.ctrlKey, e.altKey, e.shiftKey, e.metaKey,
e.button, document.body.parentNode);
} else if (document.createEventObject) {
evt = document.createEventObject();
for (prop in e) {
evt[prop] = e[prop];
}
evt.button = { 0:1, 1:4, 2:2 }[evt.button] || evt.button;
}
return evt;
}
var a = document.getElementsByClassName("spinner")[0],
b = document.getElementById("speed");
a.addEventListener("mousemove", function(e){console.log("clientX:" + e.clientX +", clientY:" + e.clientY +", screenX:" + e.screenX +", screenY:" + e.screenY +", movementX:" + e.movementX);});

function bootRot(x, y){
a.dispatchEvent(mouseEvent("mousemove", x, y, x, y));
}

function bootStart(){
if ((b.innerHTML != "Dragging") && parseInt(b.innerHTML) < 1600){
var xInicial = 0, yInicial = 0;

// "parseInt(b.innerHTML) < 1600": 1600 is the minimum value in RPMs from which the spinner rotates again.
// This value can be edited!

for(var ofParent = a; ofParent; ofParent = ofParent.offsetParent){
xInicial += ofParent.offsetLeft;
yInicial += ofParent.offsetTop;
}

var bootWidth = xInicial + a.offsetWidth,
bootHeight = xInicial + a.offsetHeight;

var Xs = [xInicial, (bootWidth)/2, bootHeight, (bootWidth)/2], /*[462, 591, 729, 869],*/
Ys = [(bootHeight)/2, yInicial, (bootHeight)/2, bootHeight], /*[77, 77, 77, 77],*/
count = 0, speedBoot = 20;

// speedBoot = 20: Time in milliseconds that the mouse pointer would by points (Xs,Ys) forming a perfect circle.
// This value can also be edited.

a.dispatchEvent(mouseEvent("mousedown", Xs[0], Ys[0], Xs[0], Ys[0]));

bootRot(Xs[0], Ys[0]);

setTimeout(function(){
bootRot(Xs[1], Ys[1]);
}, (count++)*speedBoot);

setTimeout(function(){
bootRot(Xs[2], Ys[2]);
}, (count++)*speedBoot);

setTimeout(function(){
bootRot(Xs[3], Ys[3]);
a.dispatchEvent(mouseEvent("mouseup", Xs[3], Ys[3], Xs[3], Ys[3]));
}, (count++)*speedBoot);
}
}

var bootIntervalId = setInterval(bootStart, 500);

// bootStart, 20: Time in milliseconds to swing reset after reaching the minimum RPM value.
// This value can also be edited.
// It is recommended that greater values for computers that do not have advanced hardware configuration!

function bootStop(){ // bootStop(): Command stops the execution of the script.
clearInterval(bootIntervalId);
}

[/hide]
#2
poddak blanna code eka wedada kiyala
Reply
#3
Mokadda meeken wenne
Reply
#4
wada mn hithe..speed ekada wadi wenne ?
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  [Tut] Bitcoin ඕනෑම පරිගණකයකින් Mine කරමු. (BTC Earning using any computer) Elite_x 17 3,309 05-16-2019, 06:57 PM
Last Post: MahasonaUsers browsing this thread: 1 Guest(s)