ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Call Of Duty 2 Online ගහන්න Join ව‌ෙන්න.
#1
Star 
Call of Duty 2 Online ගහන්න කැමති අය ඇතින‌ේ.. Duty 2 Download කර ගන්න ඔ්නිනම් ම‌ෙන්න ලින්ක් 1ක.

Call Of Duty 2 .iso

install කර ගන්න කියලා ද‌ෙන්නෑ.


ම‌ෙන්න key 1ක.

UZG5-W56J-HELQ-PLQG-4514


හරි දැන් Call of Duty® 2 Multiplayer Open කර ගන්න.

දැන් Keyboard

~ බටන් 1ක ඔබන්න 

[Image: GI84idEl.jpg]

ඒතන Type කරන්න,


connect 151.80.40.237
Enter කරන්න

[Image: 95s5bMyl.png]

Map's ‌ටික Download ‌ව‌ෙන්න ටික ව‌ෙලාවක් යයි.

පස්ස‌ෙ Register ව‌ෙන්න.

[Image: CpMq1fFl.png]

දැන් Log ව‌ෙන්න.

[Image: ZolgNXgl.png]

[Image: lu8eC8ol.png]
Gun 1ක් ත‌ෝර ගන්න.

[Image: C91JUkgl.png]

දැන් ඉතින් මරා ගන්න තිය‌ෙන‌්න‌ෙ‌‍‍.

(Multiplayer Option ගිහින් Name 1ක Edit කර ගන්න.)

COD 2 console commands.

[Image: icon_post_target.gif]by 

[To see links please login or register here]

 » Sun May 26, 2019 6:16 am

If not allowed please remove.

/cg_drawfps 1 (displays FPS only) 
/cg_drawfps 2 (displays FPS, tris, prims, ents, verts & MB of visible textures) 
/cg_drawfps 0 (turns off FPS display, 1 or 2) 
/record (starts recording a demo) 
/record demo1 (starts recording a demo that will be named 'demo1') 
/stoprecord (stops recording a demo) 
/pb_plist (returns all player names with thier guid, useful for reporting players) 
/com_hunkmegs value (only change the value if you get kicked with a hunkmegs error when taking a screenshot. if you have a half gig of memory set it at 256, if you have a gig or more set it at 512) 
/set com_maxfps 0 (this will allow your frames per second to go higher than the defualt limit of 85, setting it at zero will allow no maxfps restrictions. to use this effectively turn off the ''sinc every frame'' option (under performence in UO and graphics in CoD2 ) 
/cg_lagometer 1 (UO only) 
/cg_drawlagometer 1 (CoD2 only) replace the 1 with 0 to turn it off for both 
/bind anykey action_you_want_bound (will set desired action to desired key, can be used in combination with name commands below) 
/bind anykey say your_message_here (will display a pre-written message in chat, colors can be used, reccomended that you dont use frequently) 
/bindlist (shows list of what commands are set to which keys) 
/set name yournamehere (will set your name to yournamehere) (UO only 
/name yournamehere (will set your name to yournamehere) (CoD2 only) 
/kill (kill yourself, only use if you get stuck) 
press Shift and ~ to bring down the full console in CoD2 (the full console allready appears in UO) 
/screenshotjpeg (when viewing the console, use this command to take a screenshot of the console) 
/connect insert IP address (connect to that server IP) 

Name Color numbers: 

^1 red 
^2 green 
^3 yellow 
^4 blue 
^5 cyan 
^6 pink 
^7 white 
^8 american green / british blue / russian red 
^9 grey 
^0 black 


[Image: qiydSIAl.jpg]

[Image: 5stBkoml.jpg]

[Image: IyBb3Psl.jpg]

[Image: KhZMJXul.jpg]
We don't know everything
in this world
#2
කලින් මාත් ගැහුවා , හැබැයි console එකෙන් sever join වෙලාවත් register වෙලාවත් නෙමේ..
නිකම්ම server browser එකෙන්..
Mahasona
Junior Reverser /Repacker ]
Get Latest Cracks From -- > My Place
Reply
#3
(08-14-2019, 02:30 PM)Mahasona Wrote: කලින් මාත් ගැහුවා , හැබැයි console එකෙන් sever join වෙලාවත් register වෙලාවත් නෙමේ..
නිකම්ම server browser එකෙන්..
දැන් එහෙම එන්නේ නැහැ බං. මේ server 1ක පට්ට Speed. Dongle 1n උනත් ගහන්න පුළුවන්.
අනික Rank up වෙනවා.
We don't know everything
in this world
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Tongue COD mobile දැන් PC එකේ ගහන්න 4horses 0 84 11-18-2019, 04:12 AM
Last Post: 4horses
  [Question] call of duty online Mr Shadow 11 936 08-17-2019, 06:08 AM
Last Post: Mr Shadow
  [EduMate] battlefield online gahamuda Mr Shadow 0 264 08-12-2019, 07:30 AM
Last Post: Mr ShadowUsers browsing this thread: 1 Guest(s)