ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Downloads] Forza.Horizon.4.Ultimate.Edition-LOOTBOX
#1
Exclamation 
Forza.Horizon.4.Ultimate.Edition-LOOTBOX
Version: 1.332.904.2
Protection: UWP+WinStore+XboxLive+Custom
[Image: lnrNsHKl.jpg]

EMU-Only :- Download

Credits goes to lootbox

Loose Files - Base Game - Download (GD)
                     Expansion- (DLC)-Download(GD)
Credits goes to Ladydarkness , thanks for uploading files.


Instructions:-
Install instructions:
 1. Make sure developer mode is enabled on your Windows 10 (google "windows 10 enable developer mode" if you don't know how)

 2. Grab the clean files for full game + expansions that osb79 has uploaded above (thank you to him for game files and Potato of Doom for his UWP Dumper method + source code)

 3. Setup a directory structure with the 3 like so:

  1.  
  2.     +----FH4
  3.     |    ---- <game_files>
  4.     +----FH4_FortuneIsland
  5.     |    ---- <fortune_island_files>
  6.     +----FH4_Lego
  7.     |    ---- <lego_files>
 4. Go into each directory and delete/rename the AppxBlockMap.xml, AppxSignature.p7x and AppxMetadata/CodeIntegrity.cat files
 5. Rename "ForzaHorizon4.exe" in <game_files> to "Microsoft.SunriseBaseGame_1.332.904.2_x64__8wekyb3d8bbwe.exe"
 6. Apply LOOTBOX emu to <game_files>
 7. Install each game/expansion (MUST start with base game) using "Add-AppxPackage -Register AppxManifest.xml" in each directory on an ADMIN PowerShell
 8. Start game using Windows start menu (you can't run .exe directly as it's a UWP app)
[*]
Important notes: • Block game executable with firewall. If you don't, it will likely crash (haven't tested).
 • Your save game is in "%LOCALAPPDATA%\Packages\Microsoft.SunriseBaseGame_8wekyb3d8bbwe\LocalState\SAVES"
  This gets DELETED when FH4 is uninstalled, so make sure you back it up (the whole folder) if you think you'll ever want to re-install.
  This save game data is not compatible with the Microsoft Store version.

 • As the main .exe name needs to be changed, if you run things like Rivatuner (RTSS) their built in exception list will have ForzaHorizon4.exe listed.
  To work around this you'll need to add a user exception to not inject it's overlay into the new exe name. Any DLL injection into FH4 is frowned upon from its scanner (and will cause crashes even in the Microsoft Store version).

 • You can only have the Microsoft Store version, or mine, installed at one time.
[*]

Working Only on W10 1903 Version 
Mahasona
Junior Reverser /Repacker ]
Get Latest Cracks From -- > My Place My place currently Down 
Users browsing this thread: 1 Guest(s)