ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Stego-Challenge | Easy |
#1
කාලෙකින්. Stegonography ගැන පොඩි කතාවක් ගියානෙ. මන් කලින් [Only registered and activated users can see links Click here to register] දැම්ම මේ ගැන ගොඩක් සරලව. අද.. පොඩී චැලෙන්ජ් එකක්. 

කට්ටිය මේකෙ ෆයිනල් ආන්ස්වර් එක හරි, කරන හැටි හරි, තමන්ට කරන්න පුලුවන් දුරට හරි කියල කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පහල තියන ඉමෙජ් එක තමයි චැලෙන්ජ් එක. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නෙ කියල ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුලුවන්. සුභ..

[Image: yz3Eluzl.png]
([Only registered and activated users can see links Click here to register]

ආ ඉස්සෙල්ලම චැලෙන්ජ් එක කම්ප්ලීට් කරන හෝ ආසන්නව කම්ප්ලීට් කරන කෙනාට තෑග්ගකුත් තියනව.
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

#2
.html karanna


Zoinks! You've taken a wrong turn.

Let's split up, gang. If you're looking for an image, it's probably been deleted or may not have existed at all.

If you are looking for groovy images, visit our gallery!


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>imgur: the simple 404 page</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
    <meta name="robots" content="noindex,nofollow" />
    <meta name="keywords" content="images, funny pictures, image host, image upload, image sharing, image resize" />
    <meta name="description" content="Imgur is home to the web's most popular image content, curated in real time by a dedicated community through commenting, voting and sharing." />
    <meta name="copyright" content="Copyright 2014 Imgur, Inc." />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge;" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://s.imgur.com/min/404.css?1393899213" />
    <!--[if IE 9]><link rel="stylesheet" href="https://s.imgur.com/include/css/ie-sucks.css?0" type="text/css" /><![endif]-->
    <!-- Google Tag Manager -->
    <script>
        (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
                new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
            j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
            '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
        })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M6N38SF');</script>
    <!-- End Google Tag Manager -->
</head>
<body>
    <!-- Google Tag Manager (noscript) -->
    <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M6N38SF"
                      height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
    <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
    <div class="nodisplay">
        Imgur is home to the web's most popular image content, curated in real time by a dedicated community through commenting, voting and sharing.
    </div>

    <div id="hallway">
        <div class="container">
            <div id="cat1" class="painting">
                <img src="//s.imgur.com/images/404/cat1weyes.png">
                <div class="eye-container">
                    <div class="eye left">
                        <div class="pupil"></div>
                    </div>
                    <div class="eye right">
                        <div class="pupil"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div id="cat2" class="painting">
                <img src="//s.imgur.com/images/404/cat2weyes.png">
                <div class="eye-container">
                    <div class="eye">
                        <div class="pupil"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div id="giraffe" class="painting">
                <img src="//s.imgur.com/images/404/giraffeweyes.png">
                <div class="eye-container">
                    <div class="eye left">
                        <div class="pupil"></div>
                    </div>
                    <div class="eye right">
                        <div class="pupil"></div>
                    </div>
                </div>
                <img class="monocle" src="//s.imgur.com/images/404/monocle.png" />
            </div>
            <div id="cat3" class="painting">
                <img src="//s.imgur.com/images/404/cat3weyes.png">
                <div class="eye-container">
                    <div class="eye left">
                        <div class="pupil"></div>
                    </div>
                    <div class="eye right">
                        <div class="pupil"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div id="cat4" class="painting">
                <img src="//s.imgur.com/images/404/cat4weyes.png">
                <div class="eye-container">
                    <div class="eye left">
                        <div class="pupil"></div>
                    </div>
                    <div class="eye right">
                        <div class="pupil"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="footer textbox">
        <h1>Zoinks! You've taken a wrong turn.</h1>
        <p>Let's split up, gang. If you're looking for an image, it's probably been deleted or may not have existed at all.</p>
        <p>If you are looking for groovy images, <a href="//imgur.com">visit our gallery!</a></p>
        <a href="//imgur.com" class="footer-logo"><img src="https://s.imgur.com/images/imgurlogo-header.png"></a>
    </div>

    <script type="text/javascript">
        (function(widgetFactory) {
            widgetFactory.mergeConfig('analytics', {
                isAdmin: false
            });
        })(_widgetFactory);
    </script>

    <script type="text/javascript" src="https://s.imgur.com/min/404.js?1393899213"></script>
    <script type="text/javascript">
            var e404 = E404.getInstance();
            e404.generalInit();
    </script>
</body>
</html>
Reply
#3
(06-06-2019, 09:37 AM)wolvoring Wrote: [Only registered and activated users can see links Click here to register]
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
#4
Here it is!
[Image: source.gif]
Reply
#5
(06-06-2019, 04:50 PM)OWL99 Wrote: Here it is!

Nope  Big Grin
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
#6
"Attitude is nothing any bad. Think anything but cats. Find the correct door"
[Image: source.gif]
Reply
#7
(06-06-2019, 05:54 PM)OWL99 Wrote: "Attitude is nothing any bad. Think anything but cats. Find the correct door"

Nope  Big Grin
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  ezy challenge 2 darkloard 1 79 06-11-2019, 08:57 PM
Last Post: Mmx
  ezy challenge 1 user guide darkloard 2 102 06-10-2019, 07:43 PM
Last Post: Anøn LK
Star ezy challenge 1 darkloard 7 384 06-06-2019, 02:51 AM
Last Post: popcat
  S.F.C Challenge #1 S.F.C 5 1,266 04-19-2019, 05:32 AM
Last Post: Nick Killer(Nadun)
  Easy Challenge Anøn LK 10 10,151 03-22-2019, 03:56 AM
Last Post: ravindusha
Star Elite Hacking Challenge #02 Elite_x 11 1,444 03-21-2019, 02:54 PM
Last Post: Nick Killer(Nadun)
Star Elite Challenge No #01 Elite_x 25 4,978 03-16-2019, 06:42 AM
Last Post: Lushion HydraUsers browsing this thread: 1 Guest(s)