ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
WPA/WPA2 Handshake Cracking Service
#1
   WPA/WPA2 Handshake Cracking Service
How it works
Simply follow this template and provide all the requested information:

Code:
SSID:
BSSID:
ISP:
Area[optianal]:
Download Link:
  • I assume submissions are from users who own or have permission to test the security of the network provided.
  • Nobody here is responsible for any legal (or non-legal) issues, should you get in trouble.
  • Do NOT post .hccap files.
  • Do NOT post .hccapx files.
  • Do NOT post cleaned .cap files, or captures from besside-ng or any other program that cleans captures as you go.
  • Post .cap files on clean and trusted file sharing sites ONLY.
Please follow all the rules EXACTLY as they are written.
If you are worried about someone finding your location based on a database search for your SSID/MAC address (Wigle, for example), then do NOT put your request online! If your network is in a database, your exact location can be pinpointed and there is the possibility for you to be doxed. This is NOT anyone's responsibility but your own. Fair warning.
There is no guarantee about cracking the password. if its not complex one it should be cracked. Otherwise use another method on your own.


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Project Insecurity || Hacking/Programming Mentoring Service || Begninner to Advanced RaZoR 0 604 11-06-2018, 07:49 AM
Last Post: RaZoRUsers browsing this thread: 1 Guest(s)