ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Master Foo and the Shell Tools
#1
A Unix novice came to Master Foo and said: “I am confused. Is it not the Unix way that every program should concentrate on one thing and do it well?”
Master Foo nodded.

The novice continued: “Isn't it also the Unix way that the wheel should not be reinvented?”
Master Foo nodded again.

“Why, then, are there several tools with similar capabilities in text processing: sed, awk and Perl? With which one can I best practice the Unix way?”

Master Foo asked the novice: “If you have a text file, what tool would you use to produce a copy with a few words in it replaced by strings of your choosing?”

The novice frowned and said: “Perl's regexps would be excessive for so simple a task. I do not know awk, and I have been writing sed scripts in the last few weeks. As I have some experience with sed, at the moment I would prefer it. But if the job only needed to be done once rather than repeatedly, a text editor would suffice.”

Master Foo nodded and replied: “When you are hungry, eat; when you are thirsty, drink; when you are tired, sleep.”

Upon hearing this, the novice was enlightened.

~esr
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

#2
Ela ela Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)