ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] Advance commands in Termux
#1
{Command : Function}

apt search [qurey]  : to search any package

locate [query]  : find all path names contains a pharse

du :  display directory space usage

df  : display disk usage.

cal  : To display calender

whoami  : it shows your login name

uname -a  : used to Display kernal information

date  : it shows the current date & time

uptime  : this command shows system current uptime

cat /proc/meminfo  : it shows memory information

cat /proc/cpuinfo : it shows cpu information

cat /proc/version : it shows information about Linux system

free  : Display Memory & swap usage

kill [PID]  : kill process by pid{process id}

ps  : It shows all running process on your Device

nano [file]  : Edit any file with nano text editor  

zip name.zip [your file here to zip] : used to make a zip file

unazip [file.zip]  : used to unzip any zip file

vi  : This is default text Editor

moonbuggy  : Terminal game for Termux

rmdir [dir name]  : used to remove dictionary
*****************************************
My Rules - My Problem - My Life - My Limits - And My - Own Kingdom
*****************************************
#2
වටිනව බන්. rmdir වලට වඩා rm -rf ලේසිනෙ.
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
#3
TFS Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#4
TFS mcn Tongue

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#5
tfs bro patta
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  [Tut] Basic Commands Of Termux R4'0N3 KR332 6 1,396 06-17-2019, 02:47 PM
Last Post: Lushion Hydra
  [Tut] වල්පල් සහ TERMUX 2 Mmx 5 1,229 04-23-2019, 03:57 AM
Last Post: Mmx
Star [Tut] වල්පල් සහ TERMUX Mmx 11 2,589 02-13-2019, 12:59 PM
Last Post: RavinduUsers browsing this thread: 1 Guest(s)