ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] Basic Commands Of Termux
#1
{Command  : Function }

cd  : used to change directory

cd /  : change to root directory

cd ..  : change current directory to parent directory

cd -  : move one directory back from where you are now

cp -r  : used to copy any directory [including hidden files]

cp -f  : force copy by removing the destination files if needed

mv -f  : force move by overwriting destination files without prompt

mv -v   : to move any directory

mv [file1 name] [new file2 name]  : To rename files file1 renames to file2

ls  : list current folder contets
 
ls -l  : list current folder contets

ls -a  : list all files including hidden files

ls -lh  : it shows size of files in human readable format

ls -R  : shows recursively list of sub-directories

cat [file]  : to display file information

nano [file]  : to display and edit files

chmod +x [file]  : used to executable permission to a file

chmod +X *  : to give executable permission to all files

touch [file name]  : to create a file ,like file.txt

mkdir [name]  : used to create folder / directory

wget  : this command used to download any file from online source like github

git clone [github url]  : used to clone any repository from github

rm [file] : used to remove/Delete any file
*****************************************
My Rules - My Problem - My Life - My Limits - And My - Own Kingdom
*****************************************
#2
TFS Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#3
TFS Tongue

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#4
Meken mokadda wenne mata pahadili ne
Bumiya  Heart Heart Heart
Reply
#5
(01-17-2019, 06:55 PM)Bumindu sandeepa Wrote: Meken mokadda wenne mata pahadili ne

PC 1දි නම් Linux වල, Mobile එකේ නම් Termux වල භාවිත කරන්න පුළුවන් Commands ටික මේ. CMD 1ටත් වැඩ කරනවා සමහර ඒවා විතරක්

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#6
TFS bro.. Smile
<>
.:: [Induwara Uthsara] :: [රතු කුරුල්ලා] ::.
Idea  [Only registered and activated users can see links Click here to register] Idea
 Idea [Only registered and activated users can see links Click here to register]  Idea
</>
Reply
#7
TFS BRO
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  [Tut] Advance commands in Termux R4'0N3 KR332 4 1,007 06-17-2019, 02:44 PM
Last Post: Lushion Hydra
  [Tut] වල්පල් සහ TERMUX 2 Mmx 5 1,229 04-23-2019, 03:57 AM
Last Post: Mmx
Star [Tut] වල්පල් සහ TERMUX Mmx 11 2,590 02-13-2019, 12:59 PM
Last Post: RavinduUsers browsing this thread: 2 Guest(s)