ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Free VPS Trial 2018 Windows And Linux (Updated)
#1
[Image: free_vps_.jpg]

What is the VPS (Virtual Private Server)?  Exclamation
Here is a large-scale website hosting companies that give us servers for a certain amount of money. this is using for website hosting.

What is the VPS HOSTING?  Huh
VPS is a virtualization concept. Exactly, this is something like this. You know, one of the newest concepts is virtualization. In this way, the same physical machine is configured and allocated to two other virtual PCs. There is one part of it called VPS. Part of that partition is dedicated to one customer. The difference between a dedicated one and one is that a dedicated one is a single machine, but there may be several VPS in a single machine.

Why use such Servers?  Sleepy
Such servers are used to host a bit of web sites in public. If a shared hosting is not possible, then VPS is the best solution.

Free VPS service List  Idea
(If you can't see Small letters, please press CTRL with + mark. then you can zoom my blog as you wish)

Skytap trial VPS hosting- 

[To see links please login or register here]


Apponfy – 

[To see links please login or register here]

Check Here For More about apponfy FREE Windows VPS From apponfly

Accuwebhosting Free Trial Link – 

[To see links please login or register here]


NeuPrime Free windows Vps Trial Click Here
Incloudibly – 

[To see links please login or register here]

(7-day VPS free trial)

CloudSigma 7 Days free VPS Trial- 

[To see links please login or register here]

(7 Days free)

NxtGen Cloud VPS – windows and Linux VPS for 1 month without any credit card number 

[To see links please login or register here]

(1 month)

UpCloud Free VPS – free trial VPS with hight quality cloud service - 

[To see links please login or register here]


Saucelabs – 

[To see links please login or register here]


Instafree – 

[To see links please login or register here]


VirtualMaster – 

[To see links please login or register here]


⇒ List Of Free VPS Trial 2018 Hosting providers No Credit Card Needed:

OpenHosting – 

[To see links please login or register here]

(5 days free trial)

ElasticHosts – 

[To see links please login or register here]

(5 days free trial)

Cloud Sigma – 

[To see links please login or register here]

(7 days free trial)

Desktone Hosting – 

[To see links please login or register here]

(7 days free trial)

Eurobyte – 

[To see links please login or register here]

(14 days free trial)

Microsoft Dynamics VPS Hosting – 

[To see links please login or register here]

(15 days free trial)

RSA Web VPS Hosting – 

[To see links please login or register here]

(7 days free)

Sublime IP Hosting – 

[To see links please login or register here]

(5 days free)

Gandi Hosting – 

[To see links please login or register here]

(7 days free trial)

⇒ List Of Free VPS Trial 2017 Hosting providers which require a Credit Card: Dodgy


Windows Azure – 

[To see links please login or register here]

(90 days free trial)

Amazon AWS EC2 – 

[To see links please login or register here]

(for 1 year)

Chunk Host VPS Hosting – 

[To see links please login or register here]

(14 days free trial)

Triple 8 Network – 

[To see links please login or register here]

(7 days free trial)

Zunicore Hosting – 

[To see links please login or register here]

(14 days free trial)

RSAWEB Hosting – 

[To see links please login or register here]

(7 day free cloud server trial)

GoGrid Hosting – 

[To see links please login or register here]

 (VM)
($100 free credits when you sign up for a trial)

PhoenixNap Hosting – 

[To see links please login or register here]

(for one month, 50$ credits when you sign up for a trial)

AirVM Hosting – 

[To see links please login or register here]


ServerLove Hosting – 

[To see links please login or register here]

(for one month)

Atlantic Hosting – 

[To see links please login or register here]

(for one month)

IBM Softlayer Hosting – 

[To see links please login or register here]

(for one month)

Thanks for reading my article. if this is valuable, please share with below buttons. Big Grin


Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
#2
වටිනව. ඒක නෙමේ බන් මන් ගියා සේෆ් ටියුට් එකට තව මොනවද තියෙන්නෙ බලන්න. අඩෝ උඩින්ම තිබ්බ කියපන්කො Top 10 World’s Richest Female Prostitutes with Pictures කියල.. ඌහ් පට්ට Big Grin  o_O ඔක්කොම වගේ අදුරන අය හිටියෙ Big Grin Big Grin
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
#3
(11-10-2018, 05:49 PM)Mmx Wrote: වටිනව. ඒක නෙමේ බන් මන් ගියා සේෆ් ටියුට් එකට තව මොනවද තියෙන්නෙ බලන්න. අඩෝ උඩින්ම තිබ්බ කියපන්කො Top 10 World’s Richest Female Prostitutes with Pictures කියල.. ඌහ් පට්ට Big Grin  o_O ඔක්කොම වගේ අදුරන අය හිටියෙ Big Grin Big Grin

ඒකට නම් දෑස පලාගෙන කදුලැලි දාවා

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#4
Thanks bro  Shy
Reply
#5
ela ela
No any One Safe - Security is a Joke
Reply
#6
thanks for share. but mybe all need cerditcard .
Reply
#7
(11-14-2018, 02:44 AM)nguoicodon Wrote: thanks for share. but mybe all need cerditcard .

not for all

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#8
meewgen card add krnne ntuw gnna puluwn ekk kiyannako plz
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)