ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Free VPS Trial 2018 Windows And Linux (Updated)
#1
[Image: free_vps_.jpg]

What is the VPS (Virtual Private Server)?  Exclamation
Here is a large-scale website hosting companies that give us servers for a certain amount of money. this is using for website hosting.

What is the VPS HOSTING?  Huh
VPS is a virtualization concept. Exactly, this is something like this. You know, one of the newest concepts is virtualization. In this way, the same physical machine is configured and allocated to two other virtual PCs. There is one part of it called VPS. Part of that partition is dedicated to one customer. The difference between a dedicated one and one is that a dedicated one is a single machine, but there may be several VPS in a single machine.

Why use such Servers?  Sleepy
Such servers are used to host a bit of web sites in public. If a shared hosting is not possible, then VPS is the best solution.

Free VPS service List  Idea
(If you can't see Small letters, please press CTRL with + mark. then you can zoom my blog as you wish)

Skytap trial VPS hosting- [Only registered and activated users can see links Click here to register]

Apponfy – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
Check Here For More about apponfy FREE Windows VPS From apponfly

Accuwebhosting Free Trial Link – [Only registered and activated users can see links Click here to register]

NeuPrime Free windows Vps Trial Click Here
Incloudibly – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(7-day VPS free trial)

CloudSigma 7 Days free VPS Trial- [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(7 Days free)

NxtGen Cloud VPS – windows and Linux VPS for 1 month without any credit card number [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(1 month)

UpCloud Free VPS – free trial VPS with hight quality cloud service - [Only registered and activated users can see links Click here to register]

Saucelabs – [Only registered and activated users can see links Click here to register]

Instafree – [Only registered and activated users can see links Click here to register]

VirtualMaster – [Only registered and activated users can see links Click here to register]

⇒ List Of Free VPS Trial 2018 Hosting providers No Credit Card Needed:

OpenHosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(5 days free trial)

ElasticHosts – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(5 days free trial)

Cloud Sigma – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(7 days free trial)

Desktone Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(7 days free trial)

Eurobyte – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(14 days free trial)

Microsoft Dynamics VPS Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(15 days free trial)

RSA Web VPS Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(7 days free)

Sublime IP Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(5 days free)

Gandi Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(7 days free trial)

⇒ List Of Free VPS Trial 2017 Hosting providers which require a Credit Card: Dodgy


Windows Azure – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(90 days free trial)

Amazon AWS EC2 – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(for 1 year)

Chunk Host VPS Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(14 days free trial)

Triple 8 Network – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(7 days free trial)

Zunicore Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(14 days free trial)

RSAWEB Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(7 day free cloud server trial)

GoGrid Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register] (VM)
($100 free credits when you sign up for a trial)

PhoenixNap Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(for one month, 50$ credits when you sign up for a trial)

AirVM Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]

ServerLove Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(for one month)

Atlantic Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(for one month)

IBM Softlayer Hosting – [Only registered and activated users can see links Click here to register]
(for one month)

Thanks for reading my article. if this is valuable, please share with below buttons. Big Grin

Original post - [Only registered and activated users can see links Click here to register]

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
#2
වටිනව. ඒක නෙමේ බන් මන් ගියා සේෆ් ටියුට් එකට තව මොනවද තියෙන්නෙ බලන්න. අඩෝ උඩින්ම තිබ්බ කියපන්කො Top 10 World’s Richest Female Prostitutes with Pictures කියල.. ඌහ් පට්ට Big Grin  o_O ඔක්කොම වගේ අදුරන අය හිටියෙ Big Grin Big Grin
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
#3
(11-10-2018, 05:49 PM)Mmx Wrote: වටිනව. ඒක නෙමේ බන් මන් ගියා සේෆ් ටියුට් එකට තව මොනවද තියෙන්නෙ බලන්න. අඩෝ උඩින්ම තිබ්බ කියපන්කො Top 10 World’s Richest Female Prostitutes with Pictures කියල.. ඌහ් පට්ට Big Grin  o_O ඔක්කොම වගේ අදුරන අය හිටියෙ Big Grin Big Grin

ඒකට නම් දෑස පලාගෙන කදුලැලි දාවා

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#4
Thanks bro  Shy
Reply
#5
ela ela
No any One Safe - Security is a Joke
Reply
#6
thanks for share. but mybe all need cerditcard .
Reply
#7
(11-14-2018, 02:44 AM)nguoicodon Wrote: thanks for share. but mybe all need cerditcard .

not for all

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)