ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] Develop a Admin finder
#1
අද අපි බලන්න යන්නේ මේ වෙනකල් ඉගෙන ගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරලා. ඇඩිම්න් පැනල් එක හොයාගන්න ප්‍රෝග්‍රැම් එකක් හදන්න.
මේකෙ අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙනවා . ඒත් අපිට ඕනෙ මූලික දෙය කරගන්න පුලුවන් ඊලඟ ඒවගෙන් බලමු මේක දියුනු කරගන්න විදිහ.


import httplib
import socket
import sys

# ph03n1x[at]ukussa.net
# ukussa forums


low = ['admin/','administrator/','admin/login.html','admin/index.html','wp-login.php','admin/admin-login.php','admin-login.php','user.php','adm.php','login.html','administrator.html','login.html','admin.html',
'cp.html','adminpanel.php','admin_login.php']


mid = ['admin/','administrator/','admin1/','admin2/','admin3/','admin4/','_admin/','usuarios/',
'usuario/','administrator/','moderator/','webadmin/','adminarea/','bb-admin/','adminLogin/','admin_area/','panel-administracion/','instadmin/',
'memberadmin/','administratorlogin/','adm/','admin/account.php','admin/index.php','admin/login.php','admin/admin.php','admin/account.php',
'admin_area/admin.php','admin_area/login.php','siteadmin/login.php','siteadmin/index.php','siteadmin/login.html','admin/account.html','admin/index.html','admin/login.html','admin/admin.html',
'admin_area/index.php','bb-admin/index.php','bb-admin/login.php','bb-admin/admin.php','admin/home.php','admin_area/login.html','admin_area/index.html',
'admin/controlpanel.php','admin.php','admincp/index.asp','admincp/login.asp','admincp/index.html','admin/account.html','adminpanel.html','webadmin.html',
'webadmin/index.html','webadmin/admin.html','webadmin/login.html','admin/admin_login.html','admin_login.html','panel-administracion/login.html',
'admin/cp.php','cp.php','administrator/index.php','administrator/login.php','nsw/admin/login.php','webadmin/login.php','admin/admin_login.php','admin_login.php',
'administrator/account.php','administrator.php','admin_area/admin.html','pages/admin/admin-login.php','admin/admin-login.php','admin-login.php',
'bb-admin/index.html','bb-admin/login.html','acceso.php','bb-admin/admin.html','admin/home.html','login.php','modelsearch/login.php','moderator.php','moderator/login.php',
'moderator/admin.php','account.php','pages/admin/admin-login.html','admin/admin-login.html','admin-login.html','controlpanel.php','admincontrol.php',
'admin/adminLogin.html','adminLogin.html','admin/adminLogin.html','home.html', 'adminarea/index.html','adminarea/admin.html',
'webadmin.php','webadmin/index.php','webadmin/admin.php','admin/controlpanel.html','admin.html','admin/cp.html','cp.html','adminpanel.php','moderator.html',
'administrator/index.html','administrator/login.html','user.html','administrator/account.html','administrator.html','login.html','modelsearch/login.html',
'moderator/login.html','adminarea/login.html','panel-administracion/index.html','panel-administracion/admin.html','modelsearch/index.html','modelsearch/admin.html',
'admincontrol/login.html','adm/index.html','adm.html','moderator/admin.html','user.php','account.html','controlpanel.html','admincontrol.html',
'panel-administracion/login.php','wp-login.php','adminLogin.php','admin/adminLogin.php','home.php','admin.php','adminarea/index.php',
'adminarea/admin.php','adminarea/login.php','panel-administracion/index.php','panel-administracion/admin.php','modelsearch/index.php',
'modelsearch/admin.php','admincontrol/login.php','adm/admloginuser.php','admloginuser.php','admin2.php','admin2/login.php','admin2/index.php','usuarios/login.php',
'adm/index.php','adm.php','affiliate.php','adm_auth.php','memberadmin.php','administratorlogin.php']

high = [ 'admin/slider.php','admin/add-slider.php','admin/add_gallery_image.php','admin/welcome.php','admin/configration.php','admin/dashbord.php','manage_admin.php','admin/form.php','admin/my_account.php','admin/specializations.php',
'admin/initialadmin.php','admin/pages/home_admin.php','admin/home.php','/admin/save.php','admin/enter.php','admin/userpage.php','admin/banners_report.php','admin/login-home.php','admin/category.php','admin/dashboard/index.php','admin/add_banner.php',
'admin/add_testimonials.php','admin/userpage.php','admin_main.html','admin/addblog.php','admin/products.php','admin/admin_management.php','admin/add.php','admin/add-room.php','admin/main_page.php','admin/adminview.php','admin/welcomepage.php','admin/index-digital.php',
'admin/overview.php','admin_home.php','admin/admin_users.php','/admin/upload.php','admin/index_ref.php','admin/checklogin.php','admin/member_home.php','admin/banner.php','admin/manageImages.php','admin/login_success.php','admin/leads.php',
'admin/uhome.html','admin/AdminDashboard.php','admin/cpanel.php','admin/manage_team.php','admin/voucher.php','admin/ManageAdmin.php','admin/dashboard.php','admin/account.php','admin/change_gallery.php','admin/list_gallery.php','admin/viewblog.php','admin/main.php',
'admin/AdminHome.php','admin/dash.php','admin/gallery.php','admin/product.php','admin/loginsuccess.php','admin/gallery.php','admin/headline.php','admin/page_management.php','admin/index.php','admin/event.php','admin/admin-home.php','admin/myaccount.php','admin/admin_index.php',
'admin/viewmembers.php','admin/default.php','admin/CPhome.php','admin/control_pages/admin_home.php','admin/adminarea.php' ]site = raw_input("Enter the target website")print " 1: low sacan"
print " 2: mid scan "
print " 3: high scan"

chs = input ("what a scan do you wanna?")

if chs == 1:
list = low

elif chs == 2:
list = mid

elif chs == 3:
list = highfor admin in list:
admin = "/" + admin
tget = site + admin
print "check", tget
connection = httplib.HTTPConnection(site)
connection.request("GET",admin)
response = connection.getresponse()

if response.status == 200:

print "Admin page found!"
raw_input("Press enter to continue scanning")


හරි මේ කෝඩ් එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නෙ අපි ඉගෙන ගත්ත කොටස් විතරයි.
ඔයාලා හිතලා බලන්න මේක වැඩ නොකර ක්‍රෑශ් වෙන්නේ කොයි වෙලාවට ද කියලා .
උදා.
මේකෙදි අපි වැඩ නොකරන සයිට් එකක් ඉන්පුට් කරොත්?.
ඉන්ටර්නෙට් නැතිව රන් කරොත්?

මේක වැඩ කරන හැටි ඊලඟ එකෙන් බලමු.නැත්නම් දිග වැඩි වෙනවා.


excessively written for U.F
Ph03n1x
A noob hacker_ __
_ _| | ___ _ ___ ___ __ _ / _| ___ _ __ _ _ _ __ ___ ___
| | | | |/ / | | / __/ __|/ _` | | |_ / _ \| '__| | | | '_ ` _ \/ __|
| |_| | <| |_| \__ \__ \ (_| | | _| (_) | | | |_| | | | | | \__ \
\__,_|_|\_\\__,_|___/___/\__,_| |_| \___/|_| \__,_|_| |_| |_|___/
B.Sc Engineering Student
gov. university of Pera.
Admin At

[To see links please login or register here]

#2
Elama bng Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#3
එල එල‍. මෙන්න තව සෙට් එකක්.

Code:
admin.%EXT%
login.htm
login.html
login/
login.%EXT%
adm/
admin/
admin/account.html
admin/login.html
admin/login.htm
admin/home.%EXT%
admin/controlpanel.html
admin/controlpanel.htm
admin/cp.%EXT%
admin/adminLogin.html
admin/adminLogin.htm
admin/admin_login.%EXT%
admin/controlpanel.%EXT%
admin/admin-login.%EXT%
admin-login.%EXT%
admin/account.%EXT%
admin/admin.%EXT%
admin.htm
admin.html
adminitem/
adminitem.%EXT%
adminitems/
adminitems.%EXT%
administrator/
administrator/login.%EXT%
administrator.%EXT%
administration/
administration.%EXT%
adminLogin/
adminlogin.%EXT%
admin_area/admin.%EXT%
admin_area/
admin_area/login.%EXT%
manager/
manager.%EXT%
letmein/
letmein.%EXT%
superuser/
superuser.%EXT%
access/
access.%EXT%
sysadm/
sysadm.%EXT%
superman/
supervisor/
panel.%EXT%
control/
control.%EXT%
member/
member.%EXT%
members/
members.%EXT%
user/
user.%EXT%
cp/
uvpanel/
manage/
manage.%EXT%
management/
management.%EXT%
signin/
signin.%EXT%
log-in/
log-in.%EXT%
log_in/
log_in.%EXT%
sign_in/
sign_in.%EXT%
sign-in/
sign-in.%EXT%
users/
users.%EXT%
accounts/
accounts.%EXT%
wp-login.php
bb-admin/login.%EXT%
bb-admin/admin.%EXT%
bb-admin/admin.html
administrator/account.%EXT%
relogin.htm
relogin.html
check.%EXT%
relogin.%EXT%
blog/wp-login.%EXT%
user/admin.%EXT%
users/admin.%EXT%
registration/
processlogin.%EXT%
checklogin.%EXT%
checkuser.%EXT%
checkadmin.%EXT%
isadmin.%EXT%
authenticate.%EXT%
authentication.%EXT%
auth.%EXT%
authuser.%EXT%
authadmin.%EXT%
cp.%EXT%
modelsearch/login.%EXT%
moderator.%EXT%
moderator/
controlpanel/
controlpanel.%EXT%
admincontrol.%EXT%
adminpanel.%EXT%
fileadmin/
fileadmin.%EXT%
sysadmin.%EXT%
admin1.%EXT%
admin1.html
admin1.htm
admin2.%EXT%
admin2.html
yonetim.%EXT%
yonetim.html
yonetici.%EXT%
yonetici.html
phpmyadmin/
myadmin/
ur-admin.%EXT%
ur-admin/
Server.%EXT%
Server/
wp-admin/
administr8.%EXT%
administr8/
webadmin/
webadmin.%EXT%
administratie/
admins/
admins.%EXT%
administrivia/
Database_Administration/
useradmin/
sysadmins/
admin1/
system-administration/
administrators/
pgadmin/
directadmin/
staradmin/
ServerAdministrator/
SysAdmin/
administer/
LiveUser_Admin/
sys-admin/
typo3/
panel/
cpanel/
cpanel_file/
platz_login/
rcLogin/
blogindex/
formslogin/
autologin/
support_login/
meta_login/
manuallogin/
simpleLogin/
loginflat/
utility_login/
showlogin/
memlogin/
login-redirect/
sub-login/
wp-login/
login1/
dir-login/
login_db/
xlogin/
smblogin/
customer_login/
UserLogin/
login-us/
acct_login/
bigadmin/
project-admins/
phppgadmin/
pureadmin/
sql-admin/
radmind/
openvpnadmin/
wizmysqladmin/
vadmind/
ezsqliteadmin/
hpwebjetadmin/
newsadmin/
adminpro/
Lotus_Domino_Admin/
bbadmin/
vmailadmin/
Indy_admin/
ccp14admin/
irc-macadmin/
banneradmin/
sshadmin/
phpldapadmin/
macadmin/
administratoraccounts/
admin4_account/
admin4_colon/
radmind-1/
Super-Admin/
AdminTools/
cmsadmin/
SysAdmin2/
globes_admin/
cadmins/
phpSQLiteAdmin/
navSiteAdmin/
server_admin_small/
logo_sysadmin/
power_user/
system_administration/
ss_vms_admin_sm/
bb-admin/
panel-administracion/
instadmin/
memberadmin/
administratorlogin/
adm.%EXT%
admin_login.%EXT%
panel-administracion/login.%EXT%
pages/admin/admin-login.%EXT%
pages/admin/
acceso.%EXT%
admincp/login.%EXT%
admincp/
adminarea/
admincontrol/
affiliate.%EXT%
adm_auth.%EXT%
memberadmin.%EXT%
administratorlogin.%EXT%
modules/admin/
administrators.%EXT%
siteadmin/
siteadmin.%EXT%
adminsite/
kpanel/
vorod/
vorod.%EXT%
vorud/
vorud.%EXT%
adminpanel/
PSUser/
secure/
webmaster/
webmaster.%EXT%
autologin.%EXT%
userlogin.%EXT%
admin_area.%EXT%
cmsadmin.%EXT%
security/
usr/
root/
secret/
admin/login.%EXT%
admin/adminLogin.%EXT%
moderator.php
moderator.html
moderator/login.%EXT%
moderator/admin.%EXT%
yonetici.%EXT%
0admin/
0manager/
aadmin/
cgi-bin/login%EXT%
login1%EXT%
login_admin/
login_admin%EXT%
login_out/
login_out%EXT%
login_user%EXT%
loginerror/
loginok/
loginsave/
loginsuper/
loginsuper%EXT%
login%EXT%
logout/
logout%EXT%
secrets/
super1/
super1%EXT%
super_index%EXT%
super_login%EXT%
supermanager%EXT%
superman%EXT%
superuser%EXT%
supervise/
supervise/Login%EXT%
super%EXT%

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#4
ela bro.. Smile
<>
.:: [Induwara Uthsara] :: [රතු කුරුල්ලා] ::.
</>
Reply
#5
Elite_x
එල එල‍. මෙන්න තව සෙට් එකක්.Nice
B.Sc Engineering Student
gov. university of Pera.
Admin At

[To see links please login or register here]

Reply
#6
ela ela
TFS
No any One Safe - Security is a Joke
Reply
#7
TFS..
NO  HUG AND KISSES  ONLY  BUG AND FIXES
Reply
#8
perl walin liyapu ekak thiynw kastiyata dennam ekath mn,
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)