ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Register.php redirect to Index.php want help
#1
PHP Code:
<?php include('server.php'?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Registration Form</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>
  <div class="title">
    <img src="elephanto-logo.svg">
  </div>
  <h1 class="tag">Play Online!</h1>
  <div class="header">
      <h2>Sign Up with <img class="logo" src="logo.png"> </h2>
  </div>
    
  <form method="post" action="register.php">
      <?php include('errors.php'); ?>
      <div class="input-group">
        <label>Email or Phone</label>
        <input type="text" name="username" value="<?php echo $username?>">
      </div>

      <div class="input-group">
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password_1">
      </div>

      <div class="input-group">
        <button type="submit" class="btn" name="reg_user">Register</button>
      </div>
      <p>
          Already a member? <a href="login.php">Sign in</a>
      </p>
  </form>
</body>
</html>

Me register.php eka index.php ekata redirect wena widiyata edit karala denna puluwannam loku udawwak.thanx. 
Users browsing this thread: 1 Guest(s)