ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
$199 Course - For Free - Ethical Hacking for Absolute Beginners - Udemy (1day left)
#1
[100%OFF]Ethical Hacking for Absolute Beginners (Hurry up only 1day left)[Image: VVMVVafl.jpg]

Description

If you would like to learn ethical hacking in 2019, you are going to LOVE this course! We will cover the following topics:

 • How to setup a Linux system

 • Basic Unix system commands

 • How to create a secure penetration testing environment

 • Footprinting

 • Scanning

 • Website penetration testing

 • WPA2 wireless network cracking

 • Man in the middle attacks

 • System hacking

 • Python programming fundamentals

 • Writing our own pen-testing tools (reverse shell, keylogger and bruteforcer)

 • Tips for building a career in cyber security
This course was designed for absolute beginners, so no previous ethical hacking or programming knowledge is necessary. English subtitles are available and all lectures are downloadable for offline viewing. 1 on 1 assistance with the tutorials is available within the discussion forum.

Still not sold? Check out some of these great reviews!


“Great course, beginner friendly. And most importantly, great instructor and great community.”
“It’s really detailed and helps you get started well!”
“Thank you for all the changes and all the new stuff you keep adding. I have more than a few ethical hacking courses and this is the best one, at least so far. I had my doubts when I got it due to it being so short but I am really happy that I did. Great job, keep it up!”


Thank you for taking the time to read this and we hope to see you in the course!

This course includes
 • 28.5 hours on-demand video

 • Full lifetime access

 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What you’ll learn
 • Ethical Hacking

 • Unix Commands

 • Kali Linux

 • Creating a Secure Environment

 • Footprinting

 • Scanning

 • Website Penetration Testing

 • Wireless Cracking

 • Man in the Middle Attacks

 • System Hacking

 • Python Programming Fundamentals

 • Coding Custom Pentesting Tools

 • Tips for Building a Career in Cyber Security
>>

[To see links please login or register here]

<<

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
1
#2
Elamh ♥♥♥♥♥♥
Thanks mcho
Reply
#3
(09-11-2019, 02:49 PM)Mr. X Wrote: Elamh  ♥♥♥♥♥♥
Thanks mcho
thank you bro
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Win Free CCNA Cyber Ops Training Area Master 5 3,074 10-27-2018, 04:10 PM
Last Post: Area MasterUsers browsing this thread: 1 Guest(s)