ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for Defaltlk
Summary
Defaltlk
(Junior Member)

Total Kudos: 43

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 26
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 13 0 0
All Time 26 0 0
Comments
Area Master ( 193 ) - Last updated 07-28-2019, 03:14 PM
Rating given for Defaltlk's post in ANDROID RAT - Download Spy MAX v1.0

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 07-12-2019, 11:27 AM
Rating given for Defaltlk's post in noob challenge

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 07-10-2019, 12:26 PM
Rating given for Defaltlk's post in Accessing the Dark Web - TOR

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 07-04-2019, 06:50 AM
Rating given for Defaltlk's post in Terminal එකේ තමන්ගේ නම දාමු (Kali, linux,Parrot Sec OS)

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 06-14-2019, 11:32 AM
Rating given for Defaltlk's post in Face recognition software

Positive (+2): [No comment]
Lushion Hydra ( 27 ) - Last updated 06-01-2019, 06:12 AM
Rating given for Defaltlk's post in KALI LINUX - Introduction to the Terminal

Positive (+1): [No comment]
Xtizi ( 15 ) - Last updated 05-19-2019, 03:51 AM
Rating given for Defaltlk's post in Dialog ඩේටා දන්සල නොමිලේ 1gb

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-10-2019, 01:24 PM
Rating given for Defaltlk's post in Port forwarding :3 :v

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-09-2019, 11:20 AM
Rating given for Defaltlk's post in Port forwarding :3 :v

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-06-2019, 10:58 AM
Rating given for Defaltlk's post in Computers වලට rat එකක්?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-06-2019, 04:37 AM
Rating given for Defaltlk's post in Computers වලට rat එකක්?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-03-2019, 05:15 AM
Rating given for Defaltlk's post in Installing Kali Linux on VirtualBox

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 04-16-2019, 02:53 AM
Rating given for Defaltlk's post

Positive (+2): [No comment]
Mahasona ( 82 ) - Last updated 04-13-2019, 04:54 AM
Rating given for Defaltlk's post in Kali linux | BASIC TERMS - 2

Positive (+1): [No comment]
R4'0N3 KR332 ( 31 ) - Last updated 04-03-2019, 08:23 AM
Rating given for Defaltlk's post in Free ethical hacking course එකක් ( $199.99 100% off)

Positive (+1): [No comment]