ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for Nick Killer(Nadun)
Summary
Nick Killer(Nadun)
(Junior Member)

Total Kudos: 31

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 19
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 3 0 0
All Time 19 0 0
Comments
NavodVeduth ( 2 ) - Last updated 06-07-2019, 06:11 PM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Base Converter (Decimal to ....)

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-28-2019, 04:23 AM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in WF School දැන් ක්‍රියාත්මකයි

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-19-2019, 10:05 AM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Hardware පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕනේද?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 04-07-2019, 05:03 AM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Basics in C++?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 04-07-2019, 05:03 AM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in C++ Basic bot

Positive (+2): [No comment]
Induwara Uthsara ( 268 ) - Last updated 04-04-2019, 12:02 PM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Basics in C++?

Positive (+1): [No comment]
ravindusha ( 6 ) - Last updated 03-21-2019, 03:35 AM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Elite Hacking Challenge #02

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 03-17-2019, 01:47 PM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Relay Attack (Keyless Car Hacking)

Positive (+2): [No comment]
Lushion Hydra ( 27 ) - Last updated 03-11-2019, 03:54 PM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in The Snake Game Code

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 03-11-2019, 12:48 PM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Complete Hacking Course

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-25-2019, 11:47 AM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Koombiyo: The Game Launch

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-25-2019, 11:47 AM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Base Converter (Decimal to ....)

Positive (+2): [No comment]
Lushion Hydra ( 27 ) - Last updated 02-18-2019, 11:33 AM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in Password අමතක උනත් PC එකේ Data ගමු

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-16-2019, 06:58 AM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post in වැලන් ටයින් වලින් පස්සෙත් වැලන්ටයින් ගිෆ්ට්

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-13-2019, 01:05 PM
Rating given for Nick Killer(Nadun)'s post

Positive (+2): [No comment]