ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for Bumindu sandeepa
Summary
Bumindu sandeepa
(Junior Member)

Total Kudos: 54

Kudos From Members: 1
Kudos From Posts: 28
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 1 0 0
All Time 29 0 0
Comments
Area Master ( 194 ) - Last updated 06-10-2019, 02:39 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Gsm/3G/4G signal booster / repeater

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 05-14-2019, 03:15 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Internet එකේ ඉන්න ගමන් Bitcoin හොයමුද

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 05-07-2019, 04:20 AM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in [Batch Tute 3] - Title Change

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 03-17-2019, 12:18 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Bluejacking and Bluesnarfing

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 02-26-2019, 02:50 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Samsung Galaxy 10e

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 02-26-2019, 01:50 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Samsung Galaxy 10e

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 02-25-2019, 12:38 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Gmail එකක විස්තර දැනගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද?

Positive (+2): [No comment]
Defaltlk ( 45 ) - Last updated 02-25-2019, 12:36 PM

Positive (+1): ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤?
Area Master ( 194 ) - Last updated 02-25-2019, 12:00 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Hardware පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕනේද?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 02-23-2019, 03:56 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in FACEBOOK හැක් කරමු | FACEBOOK HACKING BY PHISHING

Positive (+2): [No comment]
Lushion Hydra ( 27 ) - Last updated 02-19-2019, 03:36 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Power amp full version life time

Positive (+1): [No comment]
Lushion Hydra ( 27 ) - Last updated 02-19-2019, 04:03 AM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Phone එකේ display එක curve කරමුද..??

Positive (+1): [No comment]
Lushion Hydra ( 27 ) - Last updated 02-19-2019, 03:33 AM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in ඔයා Android User කෙනෙක් දා? ඔයා Battery/Charging සම්බන්ධ මෙ ගැටලු තියෙනවා දා?

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 02-10-2019, 03:18 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Keyloggers (Introduction)

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 02-03-2019, 02:34 PM
Rating given for Bumindu sandeepa's post in Facebook real hacking

Positive (+2): [No comment]