ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for ටිකා
Summary
ටිකා
(Moderator)

Total Kudos: 43

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 25
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 6 0 0
All Time 25 0 0
Comments
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-10-2019, 01:45 PM
Rating given for ටිකා's post in [Batch Tute 6] - Loops

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-10-2019, 01:45 PM
Rating given for ටිකා's post in [Batch Tute 5] - Start Command

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-10-2019, 01:45 PM
Rating given for ටිකා's post in [Batch Tute 4] - Color Command

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-10-2019, 01:44 PM
Rating given for ටිකා's post in [Batch Tute 3] - Title Change

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-10-2019, 01:44 PM
Rating given for ටිකා's post in [Batch Tute 2] - පළමු Batch File එක හදමු

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-10-2019, 01:44 PM
Rating given for ටිකා's post in [Batch Tute 1] - Batch ගැන දැනගමු

Positive (+2): [No comment]
Samee ( 2 ) - Last updated 03-06-2019, 02:47 AM
Rating given for ටිකා's post in Tencent Gaming Buddy Layout Full version

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 03-01-2019, 05:37 AM
Rating given for ටිකා's post in Tencent Gaming Buddy Layout Full version

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 03-01-2019, 05:00 AM
Rating given for ටිකා's post in වැදගත් POST පිලිබඳ

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-28-2019, 02:34 PM
Rating given for ටිකා's post in PUBG Mobile free layout

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-28-2019, 02:33 PM
Rating given for ටිකා's post in Tencent Gaming Buddy Controler

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-27-2019, 06:12 AM
Rating given for ටිකා's post in මචන් තමන් ඉගෙනගන්න තැනට ගෞරව කරපන්

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-26-2019, 01:48 PM
Rating given for ටිකා's post in මචන් තමන් ඉගෙනගන්න තැනට ගෞරව කරපන්

Positive (+2): [No comment]
Induwara Uthsara ( 268 ) - Last updated 02-23-2019, 12:09 PM
Rating given for ටිකා's post in Tencent Gaming Buddy Controler

Positive (+1): [No comment]
Nicky_47 ( 10 ) - Last updated 02-23-2019, 04:33 AM
Rating given for ටිකා's post in Tencent Gaming Buddy Controler

Positive (+1): [No comment]