ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for Zen
Summary
Zen
(Member)

Total Kudos: 45

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 26
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 3 0 0
Last 6 months 19 0 0
All Time 26 0 0
Comments
Area Master ( 193 ) - Last updated 10-11-2019, 03:55 AM
Rating given for Zen's post in Java සිංහල

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 10-11-2019, 03:55 AM
Rating given for Zen's post in Database Management 003

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-27-2019, 04:24 AM
Rating given for Zen's post in Database Management 000

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-14-2019, 08:43 AM
Rating given for Zen's post in Widane Forums First Anniversary

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-14-2019, 08:40 AM
Rating given for Zen's post in Srilankan Airlines Banned Macbook Pro

Positive (+2): [No comment]
holmantora ( 46 ) - Last updated 08-29-2019, 02:59 AM
Rating given for Zen's post in Facebook Hacking

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 08-28-2019, 06:59 AM
Rating given for Zen's post in WhatsApp Hack

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 08-14-2019, 01:21 PM
Rating given for Zen's post in [Batch Tute 1] - Batch ගැන දැනගමු

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 08-14-2019, 01:20 PM
Rating given for Zen's post in Google Hackers Found 10 Ways to Hack an iPhone Without Touching It

Positive (+2): [No comment]
Mahasona ( 82 ) - Last updated 08-13-2019, 11:35 AM
Rating given for Zen's post in Facebook Hacking

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 08-11-2019, 02:32 PM
Rating given for Zen's post in Hide Video - සිංහල -

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 08-10-2019, 03:41 PM
Rating given for Zen's post in John The Ripper Password Cracking -- සිංහල --

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 08-10-2019, 03:39 PM
Rating given for Zen's post in Facebook Hacking

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 08-10-2019, 11:23 AM
Rating given for Zen's post in ලිනක්ස් ටර්මිනල් එකට Ascii Text බැනර් එකක් | FIGLET

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 08-09-2019, 01:58 PM
Rating given for Zen's post in ලිනක්ස් ටර්මිනල් එකට Ascii Text බැනර් එකක් | FIGLET

Positive (+2): [No comment]