ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for Anøn LK
Summary
Anøn LK
(Administrator)

Total Kudos: 66

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 53
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 1 0 0
Last 6 months 10 0 0
All Time 53 0 0
Comments
LHD12 ( 0 ) - Last updated 09-30-2018, 01:05 PM
Rating given for Anøn LK's post in Types of server Computers

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-22-2018, 01:46 PM
Rating given for Anøn LK's post in CCNA-v6 R&S Instructor Materials

Positive (+2): [No comment]
xe-non ( 43 ) - Last updated 09-21-2018, 10:59 PM
Rating given for Anøn LK's post in Types of server Computers

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-18-2018, 03:40 PM
Rating given for Anøn LK's post

Positive (+2): [No comment]
Induwara Uthsara ( 268 ) - Last updated 09-18-2018, 03:33 PM
Rating given for Anøn LK's post

Positive (+1): [No comment]
xe-non ( 43 ) - Last updated 09-18-2018, 01:38 PM
Rating given for Anøn LK's post in Linux gana thiyen prashna Reply krana

Positive (+1): [No comment]
Induwara Uthsara ( 268 ) - Last updated 09-18-2018, 09:20 AM
Rating given for Anøn LK's post in Linux gana thiyen prashna Reply krana

Positive (+1): [No comment]
Induwara Uthsara ( 268 ) - Last updated 09-18-2018, 09:02 AM
Rating given for Anøn LK's post in [Tut] Kali Linux VM එකකට install කරමු

Positive (+1): [No comment]