ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for ★Ka_Ni_▲KN▼
Summary
★Ka_Ni_▲KN▼
(Junior Member)

Total Kudos: 37

Kudos From Members: 6
Kudos From Posts: 16
  Positives Neutrals Negatives
Last week 6 0 0
Last month 22 0 0
Last 6 months 22 0 0
All Time 22 0 0
Comments
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-15-2019, 04:55 AM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post in වයස කීයද?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-14-2019, 08:43 AM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post in Widane Forums First Anniversary

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-13-2019, 03:07 AM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post in What is the Cyber Kill Chain Model

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-13-2019, 03:06 AM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post in JavaScript -5 (Loop)

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-13-2019, 03:05 AM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post in JavaScript -4 (Conditional statement)

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-13-2019, 03:03 AM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post in JavaScript - 3 (Operators)

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-07-2019, 03:54 PM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post

Positive (+2): [No comment]
kavindu nimesh ( 2 ) - Last updated 09-05-2019, 01:22 AM

Positive (+1): ghiyfffgfg
kavindu nimesh ( 2 ) - Last updated 09-05-2019, 01:22 AM

Positive (+1): ghiyfffgfg
kavindu nimesh ( 2 ) - Last updated 09-05-2019, 01:22 AM

Positive (+1): ghiyfffgfg
kavindu nimesh ( 2 ) - Last updated 09-05-2019, 01:22 AM

Positive (+1): ghiyfffgfg
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-04-2019, 12:56 PM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post in Java Script - 02 (Variable , Data Types and Array

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-03-2019, 09:20 AM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post in Java ගැන පෝස්ට් ඕනිද?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-03-2019, 09:19 AM
Rating given for ★Ka_Ni_▲KN▼'s post in JavaScript-01

Positive (+2): [No comment]
malicious ( 1 ) - Last updated 09-03-2019, 08:56 AM

Positive (+1): jjjjjjjjjjjjjjjjj