ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for xe-non
Summary
xe-non
(Junior Member)

Total Kudos: 43

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 24
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 4 0 0
All Time 24 0 0
Comments
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-14-2019, 08:43 AM
Rating given for xe-non's post in Widane Forums First Anniversary

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 06-16-2019, 11:43 AM
Rating given for xe-non's post in Website Blocking (Hosts file editing)

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 06-04-2019, 06:15 AM
Rating given for xe-non's post in Social Engineering වල හොඳ සහ නරක

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-28-2019, 04:02 AM
Rating given for xe-non's post in Hardware පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕනේද?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 03-17-2019, 04:49 PM
Rating given for xe-non's post in Bluejacking and Bluesnarfing

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-08-2019, 01:50 AM
Rating given for xe-non's post in Widane Forums හි සාමාජිකයන් ගණන 1000 පසු කරයි

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-24-2018, 01:22 AM
Rating given for xe-non's post in පුලුවන් දො....?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-24-2018, 01:14 AM
Rating given for xe-non's post in මන් කාටවත් බල කරන්නෙ නෑ........

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-22-2018, 05:14 PM
Rating given for xe-non's post in Python වලින් GUI එකක්???

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-22-2018, 03:53 PM
Rating given for xe-non's post in Python වලින් GUI එකක්???

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-16-2018, 02:08 AM
Rating given for xe-non's post in අපිලටත් මෙහෙම වෙයි ද?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-10-2018, 03:23 PM
Rating given for xe-non's post in Archive server testing

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 10-22-2018, 02:23 PM
Rating given for xe-non's post in තවත් එක් උත්සහයක්.

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 10-22-2018, 09:27 AM
Rating given for xe-non's post in තවත් එක් උත්සහයක්.

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 10-21-2018, 02:16 AM
Rating given for xe-non's post in තවත් එක් උත්සහයක්.

Positive (+2): [No comment]