ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for Nicky_47
Summary
Nicky_47
(Junior Member)

Total Kudos: 10

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 9
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 0 0 0
All Time 9 0 0
Comments
R4'0N3 KR332 ( 31 ) - Last updated 04-05-2019, 08:38 AM
Rating given for Nicky_47's post in C++ Basic bot

Positive (+1): [No comment]
R4'0N3 KR332 ( 31 ) - Last updated 04-03-2019, 08:24 AM
Rating given for Nicky_47's post in Free ethical hacking course එකක් ( $199.99 100% off)

Positive (+1): [No comment]
R4'0N3 KR332 ( 31 ) - Last updated 04-03-2019, 08:23 AM
Rating given for Nicky_47's post in Free ethical hacking course එකක් ( $199.99 100% off)

Positive (+1): [No comment]
R4'0N3 KR332 ( 31 ) - Last updated 03-05-2019, 08:10 AM
Rating given for Nicky_47's post in Pen-testing tutorial - 003 [තේරෙන සිංහලෙන්] | Login Bypass

Positive (+1): [No comment]
R4'0N3 KR332 ( 31 ) - Last updated 02-23-2019, 04:44 PM
Rating given for Nicky_47's post in Keybord shortcuts

Positive (+1): [No comment]
R4'0N3 KR332 ( 31 ) - Last updated 02-23-2019, 04:43 PM
Rating given for Nicky_47's post

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 02-23-2019, 02:39 PM
Rating given for Nicky_47's post

Positive (+2): [No comment]
R4'0N3 KR332 ( 31 ) - Last updated 02-23-2019, 05:27 AM
Rating given for Nicky_47's post in How to Hack Girl (02)- කෙල්ලෙක් හැක් කරමු (02)

Positive (+1): [No comment]
R4'0N3 KR332 ( 31 ) - Last updated 02-23-2019, 04:44 AM
Rating given for Nicky_47's post in Linux commands ඉගෙන ගමු - 2 (CTF Style එකට)

Positive (+1): [No comment]