ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for Mr. X
Summary
Mr. X
(Junior Member)

Total Kudos: 19

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 10
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 3 0 0
All Time 10 0 0
Comments
Area Master ( 193 ) - Last updated 09-01-2019, 04:51 AM
Rating given for Mr. X's post in [NetTuto #01] What is a Network

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 08-15-2019, 01:10 PM
Rating given for Mr. X's post in What is the Cyber Kill Chain Model

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 05-05-2019, 02:13 PM
Rating given for Mr. X's post in Social engineering

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 03-28-2019, 08:02 AM
Rating given for Mr. X's post in Trojan horse - හැඳින්වීම

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 03-28-2019, 07:59 AM
Rating given for Mr. X's post in Facebook හා Instagram වල Password මිලියන ගණනක් Plain Text විදිහට Save වෙලා

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 03-18-2019, 02:54 PM
Rating given for Mr. X's post in Relay Attack (Keyless Car Hacking)

Positive (+2): [No comment]
ටිකා ( 43 ) - Last updated 03-06-2019, 02:52 AM
Rating given for Mr. X's post in Tencent Gaming Buddy Layout Full version

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-27-2019, 12:27 PM
Rating given for Mr. X's post in Zero-Day Vulnerability

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-22-2019, 08:43 AM
Rating given for Mr. X's post in NirSoft - Mail PassView

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 02-13-2019, 01:05 PM
Rating given for Mr. X's post

Positive (+2): [No comment]