ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] Archive server testing
#1
Question 
Miroor server එකක් කියන්නේ server එකක තියෙන site හරි නැත්නුම files හරි copy කරල තියෙන server එකක් ඉතින් mirror server නිසා එකම  site එක  හරි files හරි  හුගක් තැන වලින් ගන්න පුලුවම් . Mirror server වලට එයාලටම  කියලා URL එකක් තියෙනවා.  

~

[To see links please login or register here]Linux users ලට software install කරන්න ඔනි repo host කරල තියෙන්නෙ  මෙන්න මෙ වගෙ mirrors ව්ල.Mirro server වලින් අපිට තියෙන වාසිය තම්යි එවා අපිට ලන් වෙන්තර්ම්ට අපිට එවා ව්ලින් files download කරන්න පුලුව්ම් වෙගෙ වෑඩිවෙන්ව.ඉතින් අපිට ලග mirrors ගොඩක තිබුනහම අපිට වෑඩිම වෙගයෙන download කරලන්න පුලුව්ම server එක හොයගන්න තියෙන හොඩම විඩිය තම ping කරල බලන එක.

[Image: GjpBMDamkl_-zXyECDehoVfCjnTiX8lOjjOoosRe...TYYMo1_cwA] [Image: eWf8nCYXsvqSD7UfBmBUE1bgM43Va5XXuSn22eQ5...OChvEosh2f] [Image: pbwIV6lSPQ7hrH5pwVsCtRGTP_xRaqhPNVjVo6AP...05whipbNCC] [Image: TJsbmJPI-Co0WskyxcsXiCuodnUgJoYyBCnAawdh...W1-MswUM_5] [Image: qHAX8GNAOSBf_WU8EObkzLp3FqVxGhUGNE-HXYn7...0IuUVUQT6P]  <----Kali archive test---->  [Image: h8Eb9JM1XwIV3oyjylIPAs51tQ7ns0zuib0IVYwU...WoF6n7Dv72] [Image: uYVKoy6BTNYBe4pzPF1uuj0X2BQ8ILJZQwFYfJcJ...324q8N9OO5] [Image: AxVkVGVppfI5TXhr_viyxE1jd4zNmZalbUIQ-ab-...YsPscL_PIL] [Image: xlzmEMVO8suDls74eWsBFd2tQw1yQP-N4rZQ2vbY...-XU5ZOrNeD] [Image: Crm3Jl8yaZsRfSu0uFVIvMAaAPGPo0-qxCjQCNVt...E35TvCOpOG] [Image: KNes_wSb5i-PBp0abROj7id_n8U1FqNW1HOuxV3l...ogOoyP3ihv]
┌─[[email protected]]─[~]
└──╼ $ping -c 10 mirrors.ustc.edu.cn && ping -c 10 mirrors.aliyun.com && ping -c 10 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn && ping -c 10 mirrors.ustc.edu.cn && ping -c 10 mirrors.ustc.edu.cn && ping -c 10 mirrors.zju.edu.cn && ping -c 10 mirrors.neusoft.edu.cn && ping -c 10 http.kali.org
PING mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=1 ttl=43 time=430 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=2 ttl=43 time=429 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=3 ttl=43 time=429 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=4 ttl=43 time=429 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=5 ttl=43 time=428 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=6 ttl=43 time=429 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=7 ttl=43 time=436 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=8 ttl=43 time=430 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=9 ttl=43 time=437 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=10 ttl=43 time=430 ms

--- mirrors.ustc.edu.cn ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 10ms
rtt min/avg/max/mdev = 428.434/430.597/436.564/3.099 ms
PING mirrors.aliyun.com.w.alikunlun.com (47.246.1.47) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=1 ttl=49 time=65.8 ms
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=2 ttl=49 time=65.3 ms
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=3 ttl=49 time=65.8 ms
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=4 ttl=49 time=65.9 ms
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=5 ttl=49 time=65.9 ms
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=6 ttl=49 time=65.9 ms
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=7 ttl=49 time=66.3 ms
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=8 ttl=49 time=66.8 ms
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=9 ttl=49 time=71.4 ms
64 bytes from 47.246.1.47: icmp_seq=10 ttl=49 time=65.6 ms

--- mirrors.aliyun.com.w.alikunlun.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 686ms
rtt min/avg/max/mdev = 65.327/66.472/71.366/1.704 ms
PING cdnmirrors.s.tuna.tsinghua.edu.cn (101.6.8.193) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=1 ttl=231 time=456 ms
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=2 ttl=231 time=435 ms
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=3 ttl=231 time=440 ms
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=4 ttl=231 time=439 ms
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=5 ttl=231 time=443 ms
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=6 ttl=231 time=446 ms
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=7 ttl=231 time=441 ms
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=8 ttl=231 time=447 ms
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=9 ttl=231 time=447 ms
64 bytes from 101.6.8.193 (101.6.8.193): icmp_seq=10 ttl=231 time=466 ms

--- cdnmirrors.s.tuna.tsinghua.edu.cn ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 1006ms
rtt min/avg/max/mdev = 434.862/445.896/466.051/8.659 ms
PING mirrors.ustc.edu.cn (218.104.71.170) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=1 ttl=47 time=438 ms
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=2 ttl=47 time=437 ms
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=3 ttl=47 time=435 ms
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=4 ttl=47 time=435 ms
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=5 ttl=47 time=435 ms
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=6 ttl=47 time=435 ms
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=7 ttl=47 time=436 ms
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=8 ttl=47 time=441 ms
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=9 ttl=47 time=440 ms
64 bytes from 170.71.104.218.adsl-pool.ah.cnuninet.net (218.104.71.170): icmp_seq=10 ttl=47 time=438 ms

--- mirrors.ustc.edu.cn ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 20ms
rtt min/avg/max/mdev = 434.837/437.151/440.841/2.010 ms
PING mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=1 ttl=43 time=431 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=2 ttl=43 time=435 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=3 ttl=43 time=429 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=4 ttl=43 time=430 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=5 ttl=43 time=428 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=6 ttl=43 time=434 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=7 ttl=43 time=434 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=8 ttl=43 time=430 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=9 ttl=43 time=429 ms
64 bytes from mirrors.ustc.edu.cn (202.141.176.110): icmp_seq=10 ttl=43 time=430 ms

--- mirrors.ustc.edu.cn ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 1007ms
rtt min/avg/max/mdev = 428.112/430.988/434.781/2.309 ms
PING mirrors.zju.edu.cn (210.32.158.231) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=1 ttl=34 time=501 ms
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=2 ttl=34 time=500 ms
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=3 ttl=34 time=496 ms
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=4 ttl=34 time=497 ms
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=5 ttl=34 time=482 ms
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=6 ttl=34 time=484 ms
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=7 ttl=34 time=476 ms
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=8 ttl=34 time=474 ms
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=9 ttl=34 time=473 ms
64 bytes from 210.32.158.231 (210.32.158.231): icmp_seq=10 ttl=34 time=481 ms

--- mirrors.zju.edu.cn ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 211ms
rtt min/avg/max/mdev = 473.449/486.397/501.143/10.481 ms
PING mirrors.neusoft.edu.cn (219.216.128.25) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=1 ttl=39 time=498 ms
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=2 ttl=39 time=524 ms
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=3 ttl=39 time=548 ms
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=4 ttl=39 time=499 ms
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=5 ttl=39 time=498 ms
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=6 ttl=39 time=497 ms
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=7 ttl=39 time=498 ms
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=8 ttl=39 time=497 ms
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=9 ttl=39 time=498 ms
64 bytes from 219.216.128.25 (219.216.128.25): icmp_seq=10 ttl=39 time=504 ms

--- mirrors.neusoft.edu.cn ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 10ms
rtt min/avg/max/mdev = 496.866/506.099/548.256/16.128 ms
PING hebe.kali.org (192.99.200.113) 56(84) bytes of data.
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=1 ttl=54 time=241 ms
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=2 ttl=54 time=250 ms
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=3 ttl=54 time=238 ms
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=4 ttl=54 time=241 ms
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=5 ttl=54 time=240 ms
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=6 ttl=54 time=239 ms
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=7 ttl=54 time=239 ms
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=8 ttl=54 time=239 ms
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=9 ttl=54 time=239 ms
64 bytes from hebe.kali.org (192.99.200.113): icmp_seq=10 ttl=54 time=239 ms

--- hebe.kali.org ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 19ms
rtt min/avg/max/mdev = 238.145/240.410/249.816/3.364 ms

Kali ව්ලට හොඩම තියෙන්නෙ China & Singapore ව්ල (rr කරයන්ව ගන්නෙ නෑ). China mirror ව්ලින් ping කලහම අඩුම average time එකක් තියෙන්නෙ mirrors.aliyun.com.w.alikunlun.com එක්ට ; ඉතින් මන එක මාගේ sources.list එක ගත්තා.

[Image: zqq8aI23m2L5o5vCF6DieVdRagvG4bv1UGHhszYX...70RG5S_EXQ] [Image: X3p4X7iv2H-OEfeOR95hHQ4GhmHCFKh4el9GOf2f...FjXoETdFif] [Image: 7mh6CiYBqjSg9wvkf4d4rm59xZXz8v42MbH6GEOs...BCtDleuopa] >--------Kali sources list-------< [Image: T0O9sQdvVRfckHA6IpANBwmEwSDzb9SUk_G6Kgap...4EsiyoNNfc] [Image: 2rmOecY2a-Pme-GkeLA9CvWwdP_ieFbc7x7f7H2D...gl8VLpSJ5F] [Image: 3J4aRo--Q9zbyZDB-i9Cg_e1-x-HULy0LVBbNRA1...8SSoy1ZU7m]

# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2018.3 _Kali-rolling_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20180911-17:58]/ kali-last-$

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2018.3 _Kali-rolling_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20180911-17:58]/ kali-last-s$

#阿里云
deb

[To see links please login or register here]

kali-rolling main non-free contrib
deb-src

[To see links please login or register here]

kali-rolling main non-free contrib

# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.

[Image: YBMnf-fdiBecvhXOzRx36JnTJEnZCYNPn8g15b0Z...shiCS6tewy] [Image: WwfKgky-9j9gt2-uWpheWk-RgRcnQYR593PVUyMZ...KQS0IEYior] [Image: yom5oW8k9X7spjv1ViWVIRvexzzr8vcvkoLmsvrk...wrCeKDDNfC] [Image: kizqfRSLDWp_MHxGw6RPsHfRhVNtmo5N7rXfRHXk...zCBLjQB5lw] [Image: Lb3aDLqkwASBHF7VWnWuNZ8JyX4g2C71-ZJiTpTY...4YrQoc7qZW] [Image: -L1GR5hstJEB3t5ARzLxsZtfX2DzXrkd4IZoSnWZ...-spmgoJRYA] [Image: cHN6rOWewsTPjmRPoZRahWOfoLcLQoXeDqEKWMwu...clg1zq_o3q] [Image: cBbSpsT1QhMBjm87_J-dBtYhMFbedho-iW9E77WK...f2Z8X5rdW1] [Image: vxTZHDOKvnsocXvV9HqT5bxfwOWv6uijyqU0T5vf..._zHGfFePbk] [Image: UPJSWDtjWrHD320xUDD80BdPqX15KXhsPxM3MG2Q...lQtS4Zta1p] [Image: vUw45HtoygzEEDUVRFXwxhYM846PEp3ivTrJfYun...G99SgKAuK4] [Image: vj7Cunyp0gmZsIP85Dei_OZEDVWw55Taz6G0gUuS...yDm2q5mZAQ] [Image: TZ-3paOWkiF6vwUaJortTCqeND_gJBfrXoWsl-vh...rusH60anKy] [Image: sgAZwNix8lt6vM8N-CH2CHbZ3OlOTeZhi6JDDnFD...0oAgg6Bevd] [Image: QHWE9njSIl171msJbXiW8QeacZeITgx-f9NfIzXU...TG7cu2h7Wf] [Image: rZ7yJN4WfiNBXxzY9IXCDZM_kgGII9zaK0oxDmKa...1XVc7VGZxB] [Image: PKHd4eYBzVTBC1FcRyGnnyYkgu5DxiXRXI975rvK...p-UNIM-yev]

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

[Image: 9H1SSwbjXGgCiM8x6Y0e2jMFCYh5Lcv2Q5Yqbg9-...LnsUbrSFyR] [Image: OIaJib6CF-n1XZaOuavBKS7GMTBs6LWojspEPWC2...bNlh9p9n1z] [Image: EDifTrYpSE_d0GK2mg_Pzvhz_xUKMBhl_QRuAU9V...pDBpGP0ofU] [Image: yqBCEfHrlZnMZffpLEDYBCs4oaPG1lgmU4xEhGYM...9ro31Bwqb6] [Image: LQef-jKlH2n4IJybtlNqXQKtVmORmgJukc-8hmlv...nFMgM0l_yw] [Image: 1hSyN9fRXRoxXpnzeBKB6Wx_5OPk_z8hfIL5wrX1...5HXgREgMfY]   <----Ubuntu archive test----> [Image: OMIcF_MPaLJQj5Haqgpi7UQG2LoVe3HjgWcBKdKf...9zcphWwimt] [Image: H_mJRwS8y3QsCE7d3HtjPrUKe0tFR7JyKNedcplc...e_zMRB63Wp] [Image: WhvTJJwIFXCJCGPuDrQzrJSQ6luOvGdzOLjxMyTG...lcRBeIsgkj] [Image: AJOcm49kB1Zs813EzOxMgRSPMVvBlDHGehtNEjJG...aaAnQ97vwg] [Image: Xn4wxHMQyI7kLdR0KhLNhddAYFDIXr3AwzT9_z4t...VAneAbAyvn] [Image: b9lHaqTEtzfSmAfq7FsALMdu91nF8gmGcDzvbVdR...7tjw_QB8Vi]
┌─[✗]─[[email protected]]─[~]
└──╼ $ping -c 10 222.165.175.166
PING 222.165.175.166 (222.165.175.166) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=1 ttl=60 time=28.6 ms
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=2 ttl=60 time=30.6 ms
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=3 ttl=60 time=29.5 ms
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=4 ttl=60 time=30.9 ms
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=5 ttl=60 time=31.8 ms
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=6 ttl=60 time=31.0 ms
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=7 ttl=60 time=30.5 ms
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=8 ttl=60 time=30.5 ms
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=9 ttl=60 time=28.5 ms
64 bytes from 222.165.175.166: icmp_seq=10 ttl=60 time=30.4 ms

--- 222.165.175.166 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 24ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.508/30.241/31.781/1.014 ms
PING archive.ubuntu.com (91.189.91.23) 56(84) bytes of data.

[Image: DrmaxdHxJe7-l2XcP1mJcYDLG5Y34YI_fGF7PYXx...ZMcYFOSJKm] [Image: E0hOB-jEZcAMQ-ybJ5lwCoO6BIIjN7McKSuQdypY...mheTBdx-o0] [Image: 8GxdPuBX9YBbD35xWSxL_p-lPWYQ_gleIWpWgYI4...sE7dj0K9NS] >--------Ubuntu sources list-------< [Image: dQJLVKHg83YtcqvG2iDntCPc-DiBZ5UNLubFUjKO...1SRDBFW8Vo] [Image: ZcHiN7JQMoHnVIO5SfopZNCHWPhoXEjiM3jTSoFn...twmWLvUpKG] [Image: psDRxWK0Pj1SyrBYTgmsZgKX6H-PwKRFM8Z0IqIx...-T1vge5CZc]


#deb cdrom:[Lubuntu 18.04 LTS _Bionic Beaver_ - Release amd64 (20180426)]/ bionic main multiverse restricted universe

# See

[To see links please login or register here]

for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb

[To see links please login or register here]

bionic main restricted
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb

[To see links please login or register here]

bionic-updates main restricted
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb

[To see links please login or register here]

bionic universe
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic universe
deb

[To see links please login or register here]

bionic-updates universe
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb

[To see links please login or register here]

bionic multiverse
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic multiverse
deb

[To see links please login or register here]

bionic-updates multiverse
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic-updates multiverse

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb

[To see links please login or register here]

bionic-backports main restricted universe multiverse
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic-backports main restricted universe multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb

[To see links please login or register here]

bionic partner
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic partner

deb

[To see links please login or register here]

bionic-security main restricted
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic-security main restricted
deb

[To see links please login or register here]

bionic-security universe
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic-security universe
deb

[To see links please login or register here]

bionic-security multiverse
# deb-src

[To see links please login or register here]

bionic-security multiverse

[Image: tFXXB81aLUSFg9aLcq_UFG-Gw419B43UKgQUhYSY...-PMWV1T7WR] [Image: oRquHHyHtYSb32IjcKNGFOY_u9ad7oIFj3vddC7Z...Q-eAbPFf8z] [Image: 4tTCtGp4S1Ak4OUKUt-mw5os18a9vJLPzyzFp0i2...Tg9FUync3F] [Image: UKFdL_uvKlVQqCB11IUPjmcFg3JAMlm356DQSA2c...PbrKdWHP4o] [Image: tETxJWTUm0Z2ZOozU5f5UsBjdfgCj0eo-qKIROcw...D483OaGU5q] [Image: DKkI1odfmpgf4piSfd8wuy-zB8N-nFRcfYd54KB5...jYuKJYrztX] [Image: VdSFVoBzJ7RN_YPbTHK9VA98FMrqQ5zsio5-kU67...vS5dEAxVNN] [Image: RXehMkdAEz1gxcCSynmY_qQKAVMEg1HcND3-IcES...kntdnWqUtC] [Image: 5HUq9ifW0_0airFubDHtWx69zwTjlssPENoLlsMt...DeFnbjyqBq] [Image: cQvbJyLOB8F2VnXqFavFJp67kTS9sNcL5aeJSk0c...o8-hJkvSKZ] [Image: yDWyqih4BW6SvU8VNQMc9i_IYsa9aGafRWDT85OL...1Sb2CXKj_C] [Image: VKYO18Q7rmhK-pHsdo7CJ6jTpxgZtApcKIqnDtXE...4m7RWBHa0p] [Image: LPmDBoWese4tgdd1VkZZgBsqcw87VEeGAQ4O0J-S...aHim-JDz9g] [Image: ZO9PvrIoNZPgm2ofAi5kpghxn9YFcpeIfvpeuKZy...c7vl7rqTY5] [Image: ytceHyX6fjIY8rBjbsUcNWuwKXwMnjOmQEZg-8Er...dSh21XfnES] [Image: WDdCowdcsQkYCw_kowO8SS4xDiNnZA3XT6_KqukQ...aqfE1HYHm9] [Image: xpb95Kofu-ChIItZLZZDWFCt0uDgYdD0TPurqI3q...jJRpkVsQ6p]

Ubuntu ව්ලට ලන්කවෙම mirror එකක් තියෙන්ව එක තමා ඔය උඩ ping කරලා තියෙන්නෙ .  හෑබෑයි Debian[/Parrrotsec/Kali] ව්ලට එහෙම mirror එකක් නෑ , ඉතින් කවුරු හරි ලන්කාවෙ Debian mirror එකක් host කරන්ව නම් හොඩයි. ඈත්තහටම එහෙම Debian mirror  එකක් හඩගන්න පුලුව්ම් උනොත් එක ලන්කවෙ එන්න Debian[/Parrrotsec/Kali] users ලා ලබපු ලොකු ජයක්ග්‍රහනයක්.

~

[To see links please login or register here]

#2
Elama Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#3
පොස්ට් එක update කලා ඔයලාට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)